NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion av om folkhögskola för nya medborgare

Regionfullmäktige 22 september 2015

11. Motion av Kurt Karlsson (SD) om folkhögskola för nya medborgare

Kurt Karlsson (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska undersöka om det går att starta en folkhögskola för nya medborgare för att förbereda dem för arbete eller vidare studier inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Fullmäktige avslog motionen. I remissvaren hänvisas till att den föreslagna ägandeformen och inriktningen för en folkhögskola inte stämmer med Västra Götalandsregionens och Folkbildningsrådets uppfattningar om hur folkbildningsverksamhet bör utformas. Av remissvaren framgår också att Västra Götalandsregionen redan i dag på olika sätt arbetar med gruppen utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal för att på olika sätt ta hand om deras kompetens. Exempelvis har, sedan starten 2013, 110 utlandsutbildade läkare genomgått PLUS – program för lärande och utveckling inom svensk hälso- och sjukvård.

Kl.11.40

Beslut enligt förslag

Kurt Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Program
8 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015