NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 24 november 2015

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 24 november 2015 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl (13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015) - Utdelningen ställdes in på grund av utrymning och avbrott i förhandlingarna. Jämställdhetspriset delas istället ut vid mötet den 2 februari 2016.

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 3-2015

Frågestund

Diarienummer RS 42-2015

Interpellationer

- Lars-Erik Hansson (V) om åtgärder mot ojämlik vård i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 3657-2015

- Jan Alexandersson (V) om strukturerat folkhälsoarbete

  Diarienummer RS 3696-2015

- Patrik Silfverklinga (SD) om föreställning av Regionteater Väst till högstadieskolor i Västra

  Götaland

  Diarienummer RS 3697-2015

- Matz Dovstrand (SD) om kostnad för vård av personer utan uppehållstillstånd

  Diarienummer RS 3702–2015

- Helen Eliasson (S) om det allvarliga ekonomiska läget inom hälso- och sjukvården

  Diarienummer RS 3677-2015

- Anne-Charlotte Karlsson (S) om att stötta Västsvensk filmindustri genom att satsa på

  filmutbildning

  Diarienummer RS 3676 -2015

Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen (separat tryck)

Diarienummer RS 12-2015

Tolkförmedling Väst - ansvarsfrihet för 2014

Diarienummer RS 10-2015

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, Simmersröds barnhus och kommunalförbundet för fastigheten Stretered

Diarienummer RS 10-2015

Ändring av bolagsordning för Transitio AB

Diarienummer RS 245-2015

Reviderade finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och anknutna stiftelser

Diarienummer RS 2731-2015

Överlåtelse Agnesbergs folkhögskola till den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan

Diarienummer RS 990-2014

Förslag till reglementen

Diarienummer RS 691-2012

Översyn av styrande dokument som regionfullmäktige har antagit

Diarienummer RS 3433-2014

Rapport om införandet av den nya servicemodellen

Diarienummer RS 18-2013

Förslag till ändrad hantering av ersättning för tjänstepensionsförmån för förtroendevald med uppdrag mindre än 40 procent

Diarienummer RS 38-2015

Komplettering av pensionsbestämmelser för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 40 procent

Diarienummer RS 38-2015

Komplettering av pensionsbestämmelser OPF-KL för förtroendevald med uppdrag mindre än 40 procent

Diarienummer RS 38-2015

Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

Diarienummer RS 139-2015

Motion av Gunilla Levén (M) om flexiblare upphandling av Västra Götalandsregionens busstrafik

Diarienummer RS 688-2013

Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av rutiner avseende läkares anmälningsplikt gällande medicinskt olämpliga

körkortsinnehavare

Diarienummer RS 3506-2014

Motion av Eva Olofsson (V) och Jessica Wetterling (V) om utökad subvention av glasögonbidrag

Diarienummer RS 445-2015

Anmälan av inkomna motioner

1. Anmälningsärenden

Diarienummer RS 40-2015

Valärenden

- Revisorskollegiets förslag till val

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Diarienummer RS 3-2015

Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
1 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015