NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 11-16

Regionfullmäktige 24 november 2015

11. Översyn av policys och riktlinjer

Åtta riktlinjer och policys ska upphöra och sju andra av Västra Götalandsregionens styrdokument revideras. Det beslutade regionfullmäktige på tisdagen. Bakgrunden är en översyn av de styrande dokumenten och fullmäktiges beslut tidigare i år om en femårsspärr för Västra Götalandsregionens styrande dokument. Spärren innebär att policys och riktlinjer, efter fem år, antingen måste uppdateras eller upphöra.

Beslutet innebär att styrdokumenten Arkivreglemente för Västra Götalandsregionen och Kommunikationspolicy revideras samt att Personalvisionen, Kompetensförsörjningspolicyn, Lönepolicyn, Policy för jämställdhet och mångfald och Policy för hälsa och arbetsmiljö ska revideras och förs samman till ett dokument.

De styrdokument som enligt förslaget upphör är:

Riktlinjer för kontokort och inköpskort

Natur och kulturturismprogram

Policy för handikappfrågor

Regiongemensamma prioriteringar

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi

Inriktningsdokument för struktur- och verksamhetsutveckling av hälso- och sjukvården

Folkhälsopolitisk policy

Internationell policy

Kl. 15.47

Beslut: enligt förslag

12. Rapport om införandet av den nya servicemodellen

Koncernkontoret har lämnat en rapport om hur det gått med införandet av en ny styrmodell för Västra Götalandsregionens serviceförvaltning Regionservice. Den nya styrmodellen beslutades under hösten 2014 och skulle införas snarast och få fullt genomslag från den 1 januari 2015.

Enligt beslutet ska regionstyrelsen följa, utvärdera och återrapportera implementeringen av styrmodellen till regionfullmäktige. I rapporten beskrivs införandet av principerna och detaljutformningen av styrmodellen.

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen och att rapportuppdraget är utfört.

Kl. 15.49

Beslut: enligt förslag

13-15. Beslut om pensionsersättning till förtroendevalda

Arvodesberedningen har föreslagit förändringar för de förtroendevaldas pensionsersättningar. Beredningen föreslår bland annat att nuvarande pensionsförsäkring avslutas och att pensionspremien på 4,5 procent, som beräknas på ersättningen för förlorad arbetsinkomst, ska förvaltas av Västra Götalandsregionen.

Beredningen föreslår även att förtroendevalda med uppdrag på heltid eller minst 40 procent ska få pröva om tidigare intjänad pensionsersättningar från förtroendeuppdrag kan samordnas med ersättningen från Västra Götalandsregionen. Om ersättningen från VGR visar sig vara högre ska denna kunna samordnas med pensioner från tidigare huvudmän.

Dessutom ska förtroendevalda med uppdrag mindre än 40 procent, enligt beredningens förslag, omfattas av pensionsbestämmelserna men inte av omställningsstödet.

De förtroendevaldas pensioner regleras i ”Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL” som beslutades av regionfullmäktige den 13 maj 2014.

Regionfullmäktige beslutade att anta arvodesberedningens förslag.

Kl.15.53

Beslut 13: enligt förslag

Beslut 14: enligt förslag

Beslut 15: enligt förslag

16. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de väcktes anmälas till regionfullmäktige. Dessutom har beslutade fullmäktige 2006 att alla bifallna motioner ska redovisas en gång om året. Mellan oktober 2014 och juni 2015 har 9 motioner bifallits och 30 motioner inkommit till regionfullmäktige för beredning. Redovisningen av motionerna kallas för motionsbalansen.

Regionfullmäktige beslutade att lägga motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner till handlingarna.

Program
15 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015