NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-8

Regionfullmäktige 24 november 2015

6. Ansvarsfrihet för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden, Simmersröds barnhus och kommunalförbundet för fastigheten Stretered

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus samt direktionen för kommunalförbundet för fastigheten Stretered.

Årsredovisning för 2014 har lämnats verksamheterna och för samtliga har revisionsberättelser lämnats som tillstyrker ansvarsfrihet för 2014.

7. Ändrad bolagsordning för Transitio AB

Regionfullmäktige antog ändringarna i bolagsordning, instruktioner och aktieägaravtal för AB Transitio.

AB Transitio ägs gemensamt av de 20 regioner/landsting/kommunalförbund som bedriver tågtrafik, däribland Västra Götalandsregionen.

Den revidering av aktieägaravtal och bolagsordning som genomfördes 2012, i samband med att bolaget omdanades, har överklagats. Efter en dom i kammarrätten har nu bolagsordningen och aktieägaravtalet ändrats när det gäller bolagets valberedning och det krävs därmed beslut hos var och en av delägarna.

Kl. 15.32

Beslut: enligt förslag

8. Reviderade finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och anknutna stiftelser

Regionfullmäktige fattade beslut om en ny riktlinje för likviditetsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. Bakom beslutet står nya förutsättningar. Dels behövs det inte längre, utifrån gällande redovisningsregler, någon särskild pensionsförvaltning och dels har Västra Götalandsregionens likviditet vuxit väsentligt i förhållande till 2007 då nuvarande riktlinjer beslutades.

Regionstyrelsen beslutade också för egen del att anta den reviderade finansiella riktlinjen för kapitalförvaltningen av Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser daterad 2015-08-18.

I båda riktlinjerna införs ett tillägg som innebär att Västra Götalandsregionen avstår från placeringar i företag vars huvudverksamhet är utvinning av fossila bränslen.

Program
12 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015