NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 24 november 2015

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
8 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015