NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
2 av 20
Publicerad
tisdag 16 april 2019

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019