Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Översyn av sjukresor 2018

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige

Patienter har rätt att söka ersättning för resekostnader till och från hälso- och sjukvården. Regelverket kring sjukresor har nu setts över med syftet att resorna ska kunna genomföras på ett mer miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt.

Målet med översynen av regelverket är att minska resor med sjukresetaxi och egen bil genom att göra det enklare och mer fördelaktigt för patienter att åka med kollektivtrafiken och sjukresebuss Ronden.

Under 2016 gjordes 95 procent av de sjukresor patienter fick ersättning för i Västra Götalandsregionen (VGR) med sjukresetaxi eller egen bil. Resor med dessa färdsätt utgör en miljöbelastning och är negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Regionfullmäktige begränsar höjningen av högkostnadsskyddet till en höjning med 10 procent, från 1 500 kronor till 1 650 kronor och att egenavgiften för dem som reser med sjukresetaxi, specialfordon, liggande transporter blir 80 kronor.

Avgifter för sjukresor fastställs enligt förslag i tjänsteutlåtandet, det innebär bland annat att egenavgiften för resa med sjukresebuss Ronden tas bort.

Förändringarna träder i kraft den 1 juni 2019 och hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om milersättning för resa med bil som följer Skatteverkets framtida förändringar.

Helena Thelin (S) presenterade ett  tilläggsyrkande som antogs av regionfullmäktige med följande lydelse: Att personer med färdtjänsttillstånd även fortsättningsvis ska ha rätt att avgiftsfritt ha med följeslagare vid sjukresor i taxi.

Beslut: enligt förslag och tilläggsyrkande

Sjukresa

Program
14 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige