NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Motion om behovet av en Social Science Park i Västra Götalandsregionen är besvarad (13:38)

Aylin Fazelian (S) har i en motion till regionfullmäktige förslagit att utreda behovet av en social science park i Västra Götaland. Motionären pekar på behovet av en innovationsmiljö inom området social hållbarhet och hänvisar till Västra Götalandsregionens positiva erfarenhet av science parks som arenor för samverkan mellan sektorer.

Folkhälsokommittén ser sociala innovationer som positivt i strävan att uppnå en mer jämlik hälsa bland befolkningen och ställer sig positiva till att utreda frågan vidare men att en eventuell utredning bör följa och förhålla sig till processen i Göteborg stad.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen lyfter fram att det inom VGR finns flera goda exempel på hur innovationer och utvecklad kompetens inom tjänstedesign har haft positiva effekter för patienter och invånare men att steget från goda exempel till bred spridning ofta kan vara långt. Med bakgrund av den studie som redan gjorts kring social science park av Göteborg stad anser Hälso-och sjukvårdsstyrelsen att VGR ska fortsätta de dialoger som pågår mellan olika aktörer och avvakta en egen utredning.

Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden ser att regionen står inför flera sociala utmaningar som behöver åtgärdas. Nämnderna ser det som viktigt att samtliga science parks arbetar med social hållbarhet på ett integrerat sätt vilket regionutvecklingsnämnden har tryckt på i verksamhetsbidragen för 2019. Nämnderna anser också att processen kring framtiden för Mistra Urban Futures bör ske samordnat med dialoger om social science park.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

S och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden

Motion Socialdemokraterna Aylin Fazelian

Program
5 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige