NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion av Janette Olsson (S) och Karin Engdahl (S) om standardiserat remissförlopp i vården

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Janette Olsson (S) och Karin Engdahl (S) har i en motion föreslagit att:

Vården inför ett standardiserat förlopp för remissförfarande.

Vården får ansvar att ta kontakt med patienten när vårdgarantin gått ut.

Motionen har skickats på remiss till primärvårdsstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Alingsås lasarett och till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har föreslagit att motionen avslås. Styrelsen för Alingsås lasarett har föreslagit att den regionala medicinska riktlinjen ”Remiss inom hälso- och sjukvård” kompletteras och förtydligas utifrån motionärernas förslag. Sammanfattningsvis ser hälso- och sjukvårdsstyrelsen positivt på motionens förslag men bedömer inte att förslagen bör genomföras i den form som föreslås då det redan finns en riktlinje för hantering av remisser ”remiss inom hälso- och sjukvård”. Genom att komplettera denna regionala medicinska riktlinje så kan förutsättningar skapas för en förändrad hantering på ett effektivt sätt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås få uppdraget att uppdatera ovan nämnda regionala medicinska riktlinje.

Regionfullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att revidera den regionala medicinska riktlinjen ”Remiss inom hälso- och sjukvård” så att den kompletteras med roller och ansvar när det kommer till att informera patienter om deras rättigheter, möjligheter till vård hos annan vårdgivare samt vad som händer med dennes remiss. Motionen är därmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Karin Engdal Janette Olsson

Program
13 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige