Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att utreda att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Bifall för motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år (15:42)

Linnea Wall (S), med flera, har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheten att införa ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år. Tanken är att skapa en mer jämlik munhälsa i åldersgruppen oavsett klasstillhörighet och ekonomi.

Tandvårdsstyrelsen beslutade i april att föreslå att motionen ska anses besvarad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutande i juni att bifalla motionen.

Den sammanfattande bedömningen är att motionen föreslås vara besvarad med hänvisning till att:

en statlig utredning ”Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” pågår och skall presentera ett slutbetänkande kvartal 1 2020.

ett liknande projekt, Vårdinventering vid Biståndsbeslut, pågår i Västra Götalandsregionen.

tandhygienisternas kompetens täcker endast delvis de diagnostiska bedömningar som behöver ställas och som är vanliga hos patienter över 65 år

tillgången på tandhygienister som legitimerad yrkesgrupp varierar vilket kan snedvrida förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att bifalla motionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas.

Beslut: enligt förslag

Reservation från samtliga närvarande ledamöter från (M), (C), (MP), (L), (KD) till förmån för eget yrkande

Motion Socialdemokraterna Linnéa Wall

Program
14 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige