NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

I motion av Jim Aleberg (S) med flera om en långsiktig beredskap för konjunktursvängningar, föreslås en långsiktig samverkansplattform och ekonomisk fond för att minska de negativa effekterna av konjunktursvängningar.

Den sammanfattande bedömningen är att existerande plattformar för dialog med näringsliv till stora delar redan har den funktion som efterfrågas i motionen. En separat fond bedöms inte väsentligt kunna förändra läget när en stor del av ekonomin drabbas samtidigt. En omdisponering av regionala medel från utveckling till krishantering är mindre effektivt för syftet att minska påverkan av kriser.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

S reserverar sig mot beslutet

Motion Socialdemokraterna Jim Aleberg

Program
6 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige