Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Åtgärder med anledning av vårdöverenskommelse 2020

Regionfullmäktige 3 december 2019

Regionfullmäktige (RF) beslutade i samband med beslutet om budget 2020 och plan för 2021 och 2022 att vårdöverenskommelserna (VÖK) skulle vara klara senast 30 september och detaljbudgeterna skulle fastställas av respektive styrelse och nämnd senast 31 oktober. RF-beslutet innebar också att VÖK skulle vara fleråriga. RF beslutade 5 november 2019 att förlänga tidplanen för styrelser och nämnders beslut om detaljbudget till 30 november, och bemyndigar regionstyrelsen att vid behov justera tidplanen ytterligare.

Under slutet av september blev det uppenbart att det skulle bli svårt att få politiska beslut om vårdöverenskommelserna för 2020-2021 i enlighet med RF beslut. I det läget gav regionstyrelsens presidium ett informellt uppdrag till hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium att göra en bedömning av åtgärder för att göra det möjligt att kunna träffa vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. Uppdraget resulterade i att regionstyrelsen beslutade om en rad åtgärder för att underlätta processen genom att förtydliga regelverk och genom att frigöra resurser och för att underlätta VÖK-processen. Vissa av regionstyrelsens beslut förutsätter i sin tur beslut i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige beslutar att vårdöverenskommelserna är ett-åriga och gäller för 2020

Regionfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder med negativt resultat 2019 ska återbetala underskottet senast 2022 enligt tidigare regelverk. I detaljbudget 2020 ska plan för återbetalning redovisas

Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen temporärt övertar hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvar att finansiera sjukresor samt sjukreseadministration. Regionstyrelsens ansvar kvarstår till dess regionfullmäktige fattat annat beslut.

Regionfullmäktige beslutar att överföra regionbidrag om totalt 356 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnderna till regionstyrelsen i enlighet med tabell 2 i detta tjänstutlåtande.

Regionfullmäktige beslutar att pilotprojekt med vårdepisodersättningar inom områdena obesitaskirurgi, ryggkirurgi och höft-och knäledskirurgi avslutas 31 december 2019. Ersättningen från hälso- och sjukvårdsnämnderna för dessa områden övergår därefter till ordinarie ersättningsformer. Gällande VÖK ska vid behov justeras i enlighet med detta.

Regionfullmäktige noterar i övrigt informationen om regionstyrelsens beslut och agerande som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Beslut: enligt förslag

Program
10 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019