Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Västra Götalandsregionens policy för representation

Regionfullmäktige 3 december 2019

Enligt regionfullmäktiges beslut har Västra Götalandsregionens (VGR:s) styrdokument en giltighetstid på fem år. Policy för representation antogs av regionfullmäktige i april 2015 och har med anledning av det reviderats. Revideringen består av mindre redaktionella justeringar.

Ärendet har varit utsänt på remiss till samtliga nämnder och styrelser för VGR:s förvaltningar och bolag. Förslag till ändringar som har beaktats och tagits hänsyn till gäller dels syftet för extern representation där ett verksamhetsutvecklings- och lärande perspektiv har adderats, dels gällande den interna representationen där stärkandet av arbetsgivarvarumärket samt vikten av intern samverkan tagits med som en del av syftesbeskrivningen.

Förvaltningschef, eller annan chef som delegerats ansvaret, har rätt att besluta om representation i sin egen förvaltning, förutom när det gäller alkohol. Huvudregeln är att alkohol inte ska förekomma, vare sig vid intern eller extern representation.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige antar VGR:s policy för representation 2019-2024.

Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för representation gällande VGR:s samtliga nämnder och styrelser.

VGR:s policy för representation ersätter tidigare policy.

Beslut: enligt förslag

V reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Program
14 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019