Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik

Regionfullmäktige 3 december 2019

Joakim Rosdahl (D) har vid regionfullmäktiges sammanträde i april anmält en motion med förslag om en komplettering av Västtrafiks biljettutbud med en ny form av dagperiodkort. Syftet är att locka fler att resa kollektivt och målgruppen är bilister som är beredda att ställa bilen en, eller kanske två, dagar i veckan.

Västtrafiks styrelse behandlade ärendet i juni och lämnade sitt remissvar till regionstyrelsen. Västtrafik föreslår att motionen avslås, dels med hänvisning till de stora osäkerheter i intäktspåverkan som pågående arbete med införande av ny zonstruktur och nytt sortiment innebär redan i sig. Dels med hänvisning till den återbäring i Västtrafik-appen To Go som idag finns vid köp av fyra enkelbiljetter under en sjudagarsperiod och vars syfte i huvudsak är detsamma som det i motionen föreslagna dagperiodkortet.

Västtrafik öppnar i sitt remissvar för att det i ett senare skede, när zonförändringen och det nya sortimentet har hunnit utvärderas, kan bli aktuellt med nya biljettslag som ytterligare stimulerar ökat kollektivresande för de ”kombiresenärer” som kan avvara bilen ett par dagar i veckan.

Kollektivtrafiknämnden behandlade ärendet i september och delar i sitt remissvar Västtrafiks uppfattning och föreslår att motionen avslås.

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik Motion Joakim Rosdahl Demokraterna

Program
18 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019