Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om införande av avgiftsfritt influensavaccin

Regionfullmäktige 3 december 2019

Eva Olofsson (V) med flera har i en motion anmäld på regionfullmäktige i november 2018 föreslagit att införa avgiftsfritt influensavaccin till riskgrupper och för de som är äldre än 65 år. Om Västra Götalandsregionen (VGR) inför detta kommer fler att vaccinera sig, färre kommer insjukna i influensa och sjukhusen kommer avlastas, menar motionären.

Närhälsan, Södra Älvsborgs sjukhus och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig och samtliga remissinstanser beslutade att bifalla motionen.

Ett införande av avgiftsfritt säsongsinfluensavaccin innebär en kostnad för VGR, även om insatsen ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är en kostnadseffektiv åtgärd.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen. Ett tilläggsyrkande från Jonas Andersson (L) bifölls och innebär att avgiftsfriheten startar med influensavaccinationssäsongen 2020/2021.

Beslut: enligt förslag

GrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Vänsterpartiet Eva Olofsson

Program
19 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019