Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

11-14. Avtalsändringar och infrastrukturbeslut

Regionfullmäktige 28 maj 2024

11. Bolagsordning och firma för Intea Änggården AB (klockan 13:29)

Regionfullmäktige beslutade den 12 juni 2023 att ge regionstyrelsen i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Intea Änggården AB i enlighet med gällande optionsavtal. Regionfullmäktige gav även regionstyrelsen i uppdrag att överväga alternativ till hur projektet för hus 2-3 inom Sahlgrenska Life kan tas vidare. Under förvärvsprocessen har framkommit att det är fördelaktigt för Västra Götalandsregionen att inkludera bolaget Vitartes Utveckling Göteborg AB i förvärvet.

Regionstyrelsen har föreslagit ny bolagsordning och firma för Vitartes Utveckling Göteborg AB. Den föreslagna bolagsordningen motsvarar regionens övriga bolagsordningar och uppfyller kommunallagens krav på regionala aktiebolag.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Intea Änggården AB 559194-3369 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.

Regionfullmäktige beslutar om ändring av Intea Änggården AB:s firma till i första hand Sahlgrenska Life Änggården AB, i andra hand Sahlgrenska Life Fastighet AB eller i tredje hand VGR Sahlgrenska Änggården AB, under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att tillse att bolagsstämma i Intea Änggården AB antar ny bolagsordning enligt beslutspunkt 1 och beslutar om ändring av firma enligt beslutspunkt 2.

12. Uppsägning av samarbetsavtal om Kvalitetsmässan med Göteborgs Stad och Svenska Mässan Stiftelse (klockan 13:40)

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 2014 haft ett samarbetsavtal med Göteborgs Stad och Svenska Mässan Stiftelse om Kvalitetsmässan. Samarbetsavtalet har inneburit att VGR deltagit i arbetet med att utveckla Kvalitetsmässan och deltagit i monter. Samarbetsavtalet har inneburit fri entré för VGR:s medarbetare och rabatterade priser till seminarier. Från 2011 till 2017 har antalet medarbetare i VGR som besöker Kvalitetsmässan minskat från nästan 1500 till 400 personer. Att medverka med en koncerngemensam monter kräver omfattande resurser och när nyttjandegraden är på så låga nivåer motiverar det inte längre deltagande som koncern.

VGR och Göteborgs Stad är överens om att samarbetsavtalets syfte är uppnått och att fortsatt samarbete kan ske utan att förlänga avtalet.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att säga upp samarbetsavtal om Kvalitetsmässan med Göteborgs Stad och Svenska Mässan Stiftelse.

13. Tilläggsbeslut inom regional transportinfrastrukturplan 2022-2033, nytt namngivet kollektivtrafikobjekt (klockan 13:42)

På initiativ av Västtrafiks styrelse föreslås att en ny eldriven färja för trafik på sträckan Åstol – Stora Dyrön – Rönnäng på Tjörn läggs till den nuvarande regionala infrastrukturplanen. En ökad elektrifiering av båttrafiken är en förutsättning för att nå VGR:s miljö- och klimatmål.

Den totala hyreskostnaden över 15 år är cirka 71 miljoner kronor varav 50 procent kan finansieras av regional transportinfrastrukturplan via statlig medfinans. Den hyreskostnad som årligen belastar regional infrastrukturplan blir cirka 2,4 miljoner kronor vilket under innevarande planperiod fram till 2033 totalt blir cirka 22 miljoner kronor.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att addera ”Elfärja, hyra, Tjörn” som ett nytt namngivet kollektivtrafikobjekt till regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 och avsätter 22 miljoner kronor i regional infrastrukturplan under åtgärdsområde större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

14. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 13:43)

Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Enligt beslut i regionfullmäktige ska motionsbalansen och bifallna motioner redovisas på regionfullmäktiges sammanträden.

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har 4 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 1 motion. Totalt är 31 motioner under beredning och 6 motioner har passerat ett år. Av dessa 6 motioner som passerat ett år så ligger 5 för beslut i regionstyrelsen och ett blev återremitterat av regionfullmäktige den 9 april 2024.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Kollektivtrafik Göteborg Transportinfrastrukturplan Göteborgs stad Motionsbalans Utveckling Redovisning Sahlgrenska Life VGR Stiftelse Regionstyrelsen 2022 2023 Regionfullmäktige 2024

Program
8 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024