Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

17. Motion om förbättrad mammografi

Regionfullmäktige 28 maj 2024

17. Motion av Richard Brodd och Karin Veres (L) om förbättrad mammografi för kvinnor över 74 år

Richard Brodd (L) och Karin Veres (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionfullmäktige ställer sig bakom att Västra Götalandsregionen (VGR) förbättrar tillgången till mammografi för kvinnor över 74 år genom att införa organiserad provtagning för åldersgruppen. Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.

Sammanfattningsvis finns flera tungt vägande skäl som talar emot en höjning av åldern för tillgång till den organiserade mammografiscreeningen i VGR:

- Screeningprogrammet i VGR är baserat på Socialstyrelsens rekommendationer om att regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi var 18–24:e månad till kvinnor mellan 40 och 74 år.

- Socialstyrelsen rekommenderar särskilt att regionerna inte bör erbjuda screening för bröstcancer efter 74 års ålder eftersom det saknas vetenskapligt grundad kunskap om hälsoeffekter och risker i samband med screening för bröstcancer efter 74 års ålder.

- Då Socialstyrelsen inte rekommenderar screening till kvinnor över 74 år så saknas berättigande att utföra screening enligt Strålskyddslagen.

- Samtliga regioner i Sverige erbjuder undersökningar med mammografi enligt screeningprogrammet. Att frångå Socialstyrelsens rekommendationer skulle innebära att VGR bidrar till en ojämlik vård i landet.

- Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, pågår ett arbete med att ta fram ett nationellt vårdprogram för bröstcancerscreening. Vårdprogrammet beräknas bli klart under 2024.

- Forskning och kunskapsutveckling om screening för bröstcancer och dess hälsoeffekter och risker i olika åldersgrupper bör bedrivas, och resurssättas, separerat från det organiserade och avgiftsfria screeningprogrammet i VGR.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion Liberalerna Mammografi Richard Brodd

Program
11 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024