Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 7-16

Regionfullmäktige 25 november 2014

7. Förslag till reglementen

Regionfullmäktige beslutade att anta de förändringar i reglementena som regionstyrelsen föreslagit. Förslagen innehåller en rad förändringar i nämndernas och styrelsernas reglementen. Bakgrunden är förändringar i den politiska organisationen som regionfullmäktige tidigare beslutat för mandatperioden 2015-2018. 

Beslut enligt förslag

8. Reglemente för partistöd

Kommunallagens regler om partistöd har ändrats. För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. Regionfullmäktige antog de nya reglerna för partistöd.

Beslut enligt förslag

9. Försäljning av fastigheten Skara Muséet 1 – Skara Länsmuseum

Regionfullmäktige beslutade att godkänna försäljningen av fastigheten för Skara Museum som tidigare ägts av Västarvet. Köpare är Stiftelsen Skaraborgs Länsmuseum.

Fastigheten säljs till det bokförda värdet på tillträdesdagen och Västra Götalandsregionens fastighetsnämnd får i uppdrag att genomföra försäljningen. Det bokförda värdet beräknades den 30 juni 2014 vara drygt 4,8 miljoner kronor. Västarvets personal på Skara Museum erbjuds anställning hos Stiftelsen i samband med försäljningen.

Beslut enligt förslag

10. Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Regionfullmäktige godkände överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin i Västra Götaland, att nämnder och styrelser ska genomföra handlingsplanen för den sociala ekonomin 2015-2017 och att arbetet ska följas upp genom en politisk tillfällig beredning.

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin syftar till att tillsammans utveckla välfärden. Genom att skapa en jämbördig dialog mellan den sociala ekonomins olika företrädare och Västra Götalandsregionen, och att öka kunskapen om respektive part, skapas förutsättningar till ökad kompetens och mångfald och nya utvecklingsarbeten. Samverkan mellan det offentliga och den sociala ekonomin är en viktig framgångsfaktor för att nå de mål som finns formulerade i visionen om Det goda livet och i Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG 2020).

Den sociala ekonomin består av organisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta mål och tar tillvara invånarnas och samhällets intressen utan ekonomisk vinst som huvudsyfte. Den sociala ekonomin bedrivs främst i föreningar, kooperativ, trossamfund, stiftelser och liknande sammanslutningar.

Beslut enligt förslag

11. Tolkförmedling Väst, ny förbundsordning

Regionfullmäktige godkände en ny förbundsordning som innebär att det blir 22 nya medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst förmedlar sedan 2013 tolktjänster till sina medlemmar, kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla samt Västra Götalandsregionen. Verksamheten har i uppdrag att driva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi och förmedla tjänster till sina medlemmar. Under 2014 har ytterligare 22 kommuner i Västra Götaland ansökt om att få bli medlemmar i Tolkförmedling Väst. För nya medlemskap krävs dels att ansökan godkänts av förbundsdirektionen och dels att en ny förbundsordning beslutas av fullmäktige hos samtliga nuvarande medlemmar.

Beslut enligt förslag

12. Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden

Enligt kommunallagen ska regionfullmäktiges sammanträden annonseras i media. Regionfullmäktige beslutade att annonseringen ska ske i 23 tidningar i Västra Götaland. Även kriterierna för annonseringen ska ses över. Annonseringen ska nå minst 60 procent av hushållen i respektive kommun. För att uppfylla kraven behöver tidningen komma ut minst en dag i veckan och vara av dagstidningskaraktär. Regionfullmäktige har tidigare fattat beslut om annonseringen i början av varje mandatperiod.

Annonseringen ska enligt förslaget ske i: Alekuriren, Alingsås Tidning, Bohusläningen, Borås Tidning, Dalslänningen, Falköpings Tidning, Göteborgs-Posten, Hjo Tidning, Lysekilsposten, Mariestads-Tidningen, Melleruds nyheter, Metro Göteborg, Nya Lidköpings-Tidningen, St-tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, Skövde Nyheter, Strömstads tidning, TTELA, Ulricehamns Tidning och Västgötabladet.

Beslut enligt förslag

13. Arkivmyndighet för stiftelsen Västergötlands museum

Regionfullmäktige beslutade att arkivmyndigheten för Skara kommun blir arkivmyndighet för Stiftelsen Västergötlands museum och att kommunens arkivreglemente ska gälla Stiftelsen Västergötlands museum. För att beslutet ska vara giltigt behöver även Skara kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.

Beslut enligt förslag

14. Avhändande av allmänna handlingar i samband med sammanslagning av folkhögskolor vid årsskiftet 2014/2015

Från och med årsskiftet ändras den politiska organisationen för folkhögskolorna. Styrelserna för Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola och Vara folkhögskola upphör och blir en gemensam styrelse för folkhögskolorna.

Regionfullmäktige beslutade att allmänna handlingar i pågående ärenden vid nuvarande styrelser överlämnas till den nya styrelsen för folkhögskolorna.

Beslut enligt förslag

15. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med inrättandet av en hälso- och sjukvårdsstyrelse vid årsskiftet 2014/2015

Från och med årsskiftet ändras den politiska organisationen för Västra Götalandsregionen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen ersätter regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. Regionfullmäktige beslutade att alla allmänna handlingar, i pågående ärenden samt övriga för verksamheten nödvändiga handlingar inom den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsens ansvarsområde, lämnas över från regionstyrelsen till den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslut enligt förslag

16. Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

En redovisning av antalet inkomna och bifallna motioner har redovisats för regionfullmäktige som beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut enligt förslag

Program
14 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014