Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 29 maj 2018 på Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Klockan 09.30 - Sammanträdet startar

Klockan 13.00 - Information

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Interpellation av Aylin Fazelian (S) om kvinnligt företagande i Västra Götalandsregionen

4. Interpellation av Carina Örgård (V) om vem som tar ansvar för vuxna med behov av begåvningsutredning

5. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om situationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

6. Interpellation av Anna-Karin Skatt (S) gällande vårdgarantins tillämpning på Skaraborgs Sjukhus

7. Delårsrapport mars 2018 Västra Götalandsregionen

8. Inköpspolicy, återrapportering och kompletterande beslut

9. Förslag till detaljutformning av den politiska organisationen 2019-2022

10. Samordning av fastighetsorganisationerna inom Västtrafik AB och Västra Götalandsregionen

11. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018

12. Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

13. Begäran om markförvärv i Sörred för strategisk bussdepå

14. Slutrapport från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin mandatperioden 2015-2018

15. Ersättning för merkostnader till patienter över 65 år med hemodialys i hemmet

16. Ersättningssystem för närsjukvårdsteam

17. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att attrahera läkare till vårdcentraler på landsbygden

18. Motion av Jessica Wetterling (V) och Lars-Erik Hansson (V) om räntefri delbetalning för tandvård

19. Motion av Helen Granbom Angerheim (SD) om införande av Det grå arkivet

20. Motion av Caroline Nordengrip (SD) om överfallslarm för personal inom vården

21. Motion av Helén Eliasson (S) och Lena Hult (S) om skärpt uppföljning av bisysslor

22. Motion av Patrik Karlsson (S) om att använda regionens samordningsförbund

23. Motion av Lena Hult (S) och Karin Engdahl (S) om att inrätta ett regionalt barnrättsforum

24. Motion av Lena Hult (S) och Michael Melby (S) om att etablera folktandvården på familjecentraler

25. Motion av Lena Hult (S) om att införa tandhygienister inom kommunal verksamhet

26. Motion av Matz Dovstrand (SD) om personalbostäder som hjälper Västra Götalandsregionen att rekrytera personal inom vårdyrken

27. Motion av Anders Strand (SD) om sommarparkeringstillstånd för vårdpersonal

28. Motion av Egon Frid (V) och Jessica Wetterling (V) om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum

29. Motion av Karin Engdahl (S) om att utreda möjligheten att införa stipendium till omvårdnadsprogramselever

30. Motion av Lena Malm (S) och Claes Redberg (S) "Stöd utvecklingen av vattenbruk i Västra Götaland"

31. Motion av Marjan Garmroudi med flera (V) om kombinationsbiljetter Kulturevenemang - Kollektivtrafik

32. Motion av Anders Strand (SD) om fossilfritt förnybart flygbränsle

33. Anmälan av inkomna motioner

34. Anmälningsärenden

Program
1 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige