Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om skärpt uppföljning av bisysslor

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Helén Eliasson (S) och Lena Hult (S) föreslår i en motion att det ska införas en central uppföljning och kontroll av riktlinjerna för bisysslor och att Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer för bisysslor ska revideras så att det framgår vilka följder en otillåten bisyssla kan få för medarbetaren.

I motionen hänvisas till att revisorskollegiet i sin granskning funnit brister i den interna kontrollen hos nämnder och styrelser beträffande förekomsten av bisysslor hos medarbetarna.

Remissinstanserna har lite olika syn. Men under 2016 har ett IT-baserat system för hantering och bedömning av bisysslor införts i VGR som möjliggör en enklare anmälan och uppföljning av bisysslor. Systemet har succesivt införts av förvaltningarna och de flesta hanterar nu bisysslorna digitalt.

Därutöver har en uppdatering av rutin Bisysslor för anställda inom Västra Götalandsregionen skett som innebär att en medarbetare självmant ska uppge förekomst av bisyssla. Av rutinen framgår vilka följder en otillåten bisyssla kan få.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

Motion Helén Eliasson Lena Hult Bisysslor

Program
26 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige