Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till detaljutformning av den politiska organisationen 2019-2022

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

De politiska partierna i regionfullmäktige genomför inför varje ny mandatperiod en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.

Regionstyrelsen beslutade den 7 februari 2017 att tillsätta en styrgrupp för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022.

Under 2016 och 2017 har en vetenskaplig utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation pågått genom olika delstudier. Delstudierna sammanställdes i en slutlig rapport från Högskolan i Borås under hösten 2017. Rapporten har överlämnats till styrgruppen som arbetat med förslag till ny politisk organisation. En information har även genomförts i samband med regionfullmäktiges möte den i januari 2018.

Inför styrgruppens arbete med den politiska organisationen nominerade de politiska partierna in de frågor och förslag som man ansåg vara viktiga för den kommande organisationen.

Styrgruppen har behandlat såväl den grundläggande styrmodellen i regionen, med beställare och utförare, samt detaljutformning av nämnder, styrelser och beredningar med mera. Inriktningen har varit att så långt som möjligt nå kompromisser mellan partierna. Målsättningen är att beslutet ska hålla även efter valet med en ny sammansättning i regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige:

Godkänner förslag till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.

Fastställer antalet ledamöter och ersättare samt presidiesammansättning i regionens nämnder, styrelser och bolag i enlighet med bilaga till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2018-2022”.

Att arvodesberedningen får i uppdrag att föreslå anpassningar av arvodesbestämmelserna, förtydligar arvodes- och reseersättningsreglerna och föreslår en korrekt och smidig hantering med hjälp av modern teknik.

Att regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till arbetsformer för och finansiering av en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning.

Upphäver sitt beslut från april 2014, om att pröva förutsättningarna för en utförarstyrelse för prehospital verksamhet, inklusive ambulansverksamhet.

Att regionstyrelsen bemyndigas att fastställa detaljbudget för 2019 för styrelsen för sjukhusen i väster och för styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget förslag

Rapport Information

Program
14 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige