Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Slutrapport från beredningen för sociala ekonomin

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en tillfällig beredning med uppdrag att under mandatperioden samordna, följa upp och återrapportera arbetet med överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och den sociala ekonomin.

Den sociala ekonomi kan kort förklaras som verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft. Verksamheter som inte har vinstintresse. Det kan vara allt från föreningsliv till stiftelser och aktiebolag utan vinstintresse.

Tanken med överenskommelsen mellan VGR och den sociala ekonomin är att skapa en jämbördig dialog och fler samarbeten mellan den sociala ekonomins olika företrädare i Västra Götalands län och VGR.

Syftet är ökad demokratisering, ökade påverkansmöjlighet in i det offentliga, ökade kontakter och utvecklingsmöjligheter med invånarna och med olika viljeriktningar och viljeyttringar men också utifrån mångfald i utförandet av VGR:s välfärdstjänster.

Slutrapporten beskriver det arbete som gjorts hittills samt de erfarenheter och det resultat som uppnåtts. Rapporten innehåller även ett antal medskick inför framtiden med påtalade möjligheter och utmaningar. Några av punkterna är:

Organisatorisk hemvist för arbetet med överenskommelsen bör vara centralt placerat, gärna direkt under regionfullmäktige.

En väg in. Önskemålet är att det ska vara tydligt och lätt att få kontakt när det gäller frågor som rör hantering av överenskommelsearbetet och det som har en samordnande funktion mellan VGR och det civila samhället gentemot regionens övriga verksamheter.

Det civila samhället behöver organisera sig. På samma sätt som regionen behöver hitta en ökad tydlighet för var och hur frågorna kring överenskommelsen ska hanteras så behöver civilsamhället göra detsamma.

Förtydliga uppdraget framgent och klargör förutsättningar, ansvar, mandat och befogenheter för beredningar eller motsvarande.

Begreppet social ekonomi är svårt att förhålla sig till. Beredningen önskar att VGR använder sig av begreppet det civila samhället för att beskriva frivilligsektorns olika aktörer. Det begreppet används på nationell nivå och det skulle underlätta det framtida arbetet om VGR använde sig av samma.

Beredningen anser att erfarenheterna som anges i slutrapporten är väsentliga att ta till vara på i ett eventuellt framtida utvecklingsarbete mellan den sociala ekonomin och VGR.

Regionfullmäktige föreslås godkänna Slutrapport från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin mandatperioden 2015-2018.

Beslut: enligt förslag 

Rapport

Program
19 av 40
Publicerad
tisdag 29 maj 2018

Teckenspråkstolkad 29 maj 2018 Regionfullmäktige