Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 10-12

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

10. Ändring av stadgarna för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd (11:48)

Stiftarna till stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, Åmål, Årjäng, Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd äger 85,7 procent av aktierna i Dalslands Kanal AB. Kanalbolaget sköter drift, underhåll och förvaltning av sina slussar, fastigheter, markområden, serviceanläggningar, broar/bryggor samt ansvarar för farledsmarkeringar och fyrar. Bolaget har också statliga åtaganden dels som byggnadsminne dels för underhållsskyldighet av säkerhetsklassificerade dammar.

Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av kanaltrafikens driftsunderskott och att bevara kanalen för framtiden.

Vid ett samrådsmöte mellan stiftarna diskuterades ett förslag på ändringar av stiftelsens stadgar och stiftelsens styrelse beslutade vid sitt styrelsemöte att begära ändringar. Ändringarna är främst föranledda av organisatoriska förändringar men ska också bidra till ökad tydlighet.

Regionfullmäktige godkänner förslaget till ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

Beslut: enligt förslag

11. Avsluta bildandet av Sahlgrenska forskningsstiftelsen (11:49)

Efter ett förslag av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade regionfullmäktige i februari 2012 att inrätta en insamlingsstiftelse för att stödja medicinsk forskning i Västra Götalandsregionen.

Men det har varit svårt att bilda stiftelsen och med tiden stod det klart att Sahlgrenska akademin avsåg sköta insamling på annat sätt än via stiftelsen.

I formell mening är stiftelsen inte bildad och behöver därför inte heller avvecklas. Koncernkontoret rekommenderar dock att bildandet formellt avslutas genom beslut av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige avslutar bildandet av Sahlgrenska forskningsstiftelsen.

Beslut: enligt förslag

12. Ny medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (11:52)

Västra Götalandsregionen (VGR) är tillsammans med regionerna Värmland, Dalarna och Uppsala medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA). Kommunalförbundets uppgift är att anskaffa, finansiera, ansvara för flygverksamheten och bemanna helikoptrarna med piloter. Regionernas ansvar är den medicinska verksamheten i helikoptrarna samt bemanna med läkare och sjuksköterskor.

Region Norrbotten har ansökt om medlemskap i SLA. Förbundsdirektionen i SLA har tillstyrkt det och föreslår att nuvarande medlemmar godkänner ansökan. Det kräver att förbundsordningen och samverkansavtal uppdateras.

Ytterligare ett avtal som reglerar inköp, finansiering och kostnadsfördelning för en ny helikopter Airbus H145 och befintlig reservhelikopter har tagits fram. SLA kommer att köpa en helikopter Airbus H145 som finansieras genom upptagande av lån.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Att godkänna att Region Norrbotten blir medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Att godkänna reviderat Samverkansavtal för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar som följd av Region Norrbottens medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Att godkänna Samverkansavtal mellan Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering av och driftkostnadsfördelning för en helikopter för operativ drift i Region Norrbotten samt kostnadsfördelning för gemensam reservhelikopter

Att godkänna, under förutsättning att Region Norrbotten godkänner förslaget till samverkansavtal, att Kommunalförbundet Svensk Luftambulans får avropa en option att förvärva en helikopter H145 att nyttjas av Region Norrbotten

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har rätt att uppta lån för finansiering av en helikopter Airbus H145. Kostnaden för lånet bekostas av region Norrbotten

Beslut: enligt förslag

Program
11 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige