Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Införande av Millennium (FVM kärnsystem) - kostnader, finansiering och regelverk

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

För att säkerställa implementering och driftstart av kärnsystemet Millennium inom framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) inom sjukvårdens olika utförare, slår regionfullmäktige fast följande huvudprinciper för hantering av ekonomin i samband med införandet:

FVM är ett regiongemensamt program och tillkommande kostnader utöver normal driftkostnad ska hanteras regiongemensamt, det vill säga av regionstyrelsen. Sjukvårdens styrelser, nämnder och utförare ska inte drabbas av extra tillkommande kostnader kopplat till utveckling och implementering av Millennium. Tillkommande extra kostnader ska finansieras genom upplösning av reserverade medel för ändamålet.

FVM är ett program som inte går att avstå ifrån, upphandlingen är gjord och inkluderar tidplan för genomförande. Om det finns osäkerheter eller resursbrist som inte kan täckas av reserverade medel måste andra projekt/verksamheter prioriteras ner för att skapa utrymme för att genomföra och finansiera Millennium.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Att godkänna föreslagna principer och utgångspunkter som grund för fördelning och finansiering av tillkommande kostnader som uppstår i samband med implementering av kärnsystemet Millennium inom Framtidens vårdinformationsmiljö.

Regionstyrelsen får i uppdrag att slutligt fastställa regler, schablonbelopp med mera för att kompensera för de tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.

Regionstyrelsen ska i samband med årsbokslutet återkomma med förslag till upplösning av avsättning i egna kapitalet för att täcka de tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.

Att fastställa att sjukvårdens utförare ansvarar för att volymerna enligt vårdöverenskommelser och andra överenskommelser och Krav- och kvalitetsböcker uppnås. För att säkerställa att överenskomna volymer upprätthålls ska utförarstyrelserna samt aktörerna inom vårdvalen samverka.

Att uppdra åt regionstyrelsen att samordna och stödja utförarstyrelsernas planering för att upprätthålla överenskomna volymer under införandeperioden.

Regionstyrelsen får i uppdrag att i koncernens detaljbudget, som en regiongemensam kostnad, budgetera tillkommande kostnader för implementeringen av Millennium och Framtidens vårdinformationsmiljö så att reserverade medel i det egna kapitalet kan ianspråktas.

SD kom med ett tilläggsyrkande som regionfullmäktige antog:

Regionstyrelsen får i uppdrag att i sin beredning av koncernens detaljbudget, som en regiongemensam kostnad, tydliggöra den tillkommande kostnad som orsakas av förseningen av införandet av Millennium och Framtidens vårdinformationsmiljö.

Beslut: enligt förslag och tilläggsyrkande

Program
17 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige