Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om handlingsplan för konkurrenskraftiga grundlöner i sjukvården

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige

Janette Olsson (S), med flera föreslår i en motion att 1) handlingsplan tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna om hur Västra Götalandsregionens (VGR) sjukvårdslöner ska kunna nå riksgenomsnittet, samt 2) att pengar avsätts i budget för att uppfylla handlingsplanens mål inom rimlig tid.

Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och till styrelsen för Närhälsan. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslår att motionen ska avslås eftersom det inte behövs ytterligare en gemensam handlingsplan. Styrelsen för Närhälsan föreslår att motionen ska anses besvarad och anser att lönerna redan ligger på riksgenomsnittet och att det finns en tydlig plan för fortsatt arbete med konkurrenskraftiga löner.

Inom VGR finns en handlingsplan som är samstämmig med regionens lönepolitiska riktlinjer. Stora delar av innehållet är av långsiktig karaktär, andra delar som rör det ekonomiska utrymmet mm behöver ses över varje år. Riktlinjerna, som skickas ut i september varje år, innehåller regionövergripande lönepolitiska prioriteringar och inriktningar.

Regionfullmäktige beslutar att motionens första attsats bifalls. Motionens andra attsats anses besvarad.

Beslut: Enligt förslag

M, L, C och KD reserverar sig mot attsats 1 till förmån för egna yrkanden.

S och V reserverar sig mot attsats 2 och tilläggsyrkande från V till förmån för egna yrkanden

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson

Program
25 av 29
Publicerad
tisdag 08 oktober 2019

Teckenspråkstolkad 8 oktober 2019 Regionfullmäktige