Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 15 april 2014

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 15 april 2014 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider:

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00 Utdelning av miljöstipendier 2014

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 3-2014

Frågestund

Diarienummer RS 42-2014

Interpellationer

- Monica Selin (KD) om behovet av ett endometrioscenter i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 1272-2014

- Conny Brännberg (KD) om uppföljning av verksamheter/projekt som är riktade till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet

Diarienummer RS 1273-2014

- Helena Holmberg (FP) om regionens medarbetarenkät

Diarienummer RS 1290-2014

- Jonas Andersson (FP) om prioriteringar i regionens hälso- och sjukvård

Diarienummer RS 1291-2014

Revisionsberättelser för 2013 års verksamhet

Diarienummer RS 10-2013

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv

Diarienummer RS 10-2014

Årsredovisning 2013

Diarienummer RS 10-2014 (separat utskick senare)

Bokslutsdispositioner 2013

Diarienummer RS 10-2014

Årsredovisning 2013 för patientnämndsverksamheten

Diarienummer 10-2014 (separat utskick)

Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista för tandvård

Diarienummer RS 22-2013

Regionfullmäktiges uppdrag 2013

Diarienummer RS 10-2014

Översyn av bolagsordningar och bolagspolicy med anledning av lagändringar

Diarienummer RS 127-2014

Förslag till detaljutformning av den politiska organisationen 2015-2018

Diarienummer RS 691-2012

Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Närhälsan – förslag till utdelningspolicy för koncernbidrag

Diarienummer RS 488-2012

Investeringsärende: Delegering av investeringsram för energiinvesteringar till fastighetsnämnden

Diarienummer RS 11-2014

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda – beslut till följd av lagändring om förkortad mandatperiod 2010-2014

Diarienummer RS 38-2014

Mottagande av testamente

Diarienummer RS 75-2014

Västtågen – fusionsplan till Västtrafik AB

Diarienummer RS 1633-2013

Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2014-2018

Diarienummer RS 1754-2013

Motion av Linn Brandström (M) om insatser för att minska ungdomsarbetslösheten

Diarienummer RS 795-2013

Motion från Gunilla Levén (M) om kontinuerlig kompetensutveckling av all personal

Diarienummer RS 1388-2013

Motion av Monica Selin (KD) om att inrätta en vårdportal för unga

Diarienummer RS 329-2013

Motion från Ann-Christine Simonsson (C) om utökad giltighet för fritidskort

Diarienummer RS 1194-2013

Anmälan av inkomna motioner

Diarienummer RS

Anmälningsärenden

Diarienummer RS 40-2014

Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val

Diarienummer RS 3-2014

Eventuellt fortsättning interpellationer

Protokoll och handlingar finner du på Västra Götalandsregionens hemsida.

Program
1 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014