Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 13-17

Regionfullmäktige 15 april 2014

13. Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Närhälsan

Regionfullmäktige beslutade att godta förslagen till hur koncernbidrag ska hanteras för den egna konkurrensutsatta verksamheten inom primär- och tandvård. Bland annat ska koncernbidragen bestämmas som en andel av den senast kända ekonomiska omsättningen och att bidragets storlek årligen ska bestämmas i budgeten.

Beslut: Enligt förslag.

14. Energiinvesteringar inom ram delegeras till fastighetsnämnden

Västfastigheter har utifrån regionfullmäktiges mål, att halvera energiförbrukningen i egna lokaler till år 2030, identifierat ett stort antal lämpliga energibesparingsåtgärder.

Regionfullmäktige beslutade att fastighetsnämnden framöver får besluta om energiinvesteringar upp till det belopp som årligen avsätts i budgeten och att fastighetsnämnden i december varje år ska lämna statusrapporter för energiinvesteringarna till regionstyrelsen.

I budgeten för 2014 har 150 miljoner avsatts för energibesparingsåtgärder. Fram till 2030 uppskattas det totala investeringsbehovet till fyra miljarder kronor.

Beslut: Enligt förslag.

15. Förkortad mandatperiod anses pensionsgrundande

I och med ändringar i kommunallagen har den nuvarande mandatperioden kortats med två veckor. Detta innebär att mandatperioden, som enligt nuvarande regler måste vara 48 månader för att vara pensionsgrundande för de politiker som lämnar sina uppdrag, blir två veckor för kort.

Regionfullmäktige beslutade att anta arvodesberedningens förslag att mandatperioden 2010-2014 ska anses omfatta 48 månader och därmed vara pensionsgrundande.

Beslut: Enligt förslag.

16. Testamente till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, tar emot ett testamente på 1,4 miljoner till forskning kring biverkningar av immundämpande mediciner. Enligt förslaget skapas en stiftelse för ändamålet med namnet Stiftelsen Gunnel Forsberg Warringer för forskning kring immundämpande mediciner.

Beslut: Enligt förslag.

17. Västtågen – fusionsplan till Västtrafik AB

Västtrafik AB har ett dotterbolag, Västtåg AB, som inte används längre. Västtrafik föreslår att bolaget ska slås ihop med Västtrafik och därmed upphör. Regionfullmäktige godkände Västtrafik ABs föreslagna fusionsplan.

Beslut: Enligt förslag.

Program
17 av 23
Publicerad
tisdag 15 april 2014

Regionfullmäktige 15 april 2014