Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 30 januari 2018

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 30 januari 2018 på Quality Hotel Grand, Hallbergsplatsen 2, Borås

Tider

Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan

Sammanträdet startar klockan 09.30

Information om utvärdering av den politiska organisationen klockan 13.00.

Utdelning av veteranföreningens retorikpris (efter avslutat sammanträde)

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Eva Olofsson (V) om att våga satsa långsiktigt på förlossningsvården

Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om omställningen av hälso- och sjukvården

Interpellation av Aylin Fazelian (S) om kvinnligt företagande

Interpellation av Jan Alexandersson (V) om minskad ambitionsnivå i folkhälsoarbetet

Interpellation av Jim Aleberg (S) om att göra ett affärsområde av tandreglering

Detaljbudget 2018

Sverigeförhandlingen - höghastighetståg

Diarienummer RS 2017-05579

Regional infrastrukturplan för perioden 2018 - 2029

Revidering av Krav och kvalitetsbok för Vårdval vårdcentral: avdrag för besök hos annan vårdgivare

Patientavgift för Närhälsan Online

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Motion av Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja jobba heltid

Motion av Lena Hult (S) och Christin Slättmyr (S) om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om pneumokockvaccinering av riskgrupper

Motion av Claes Redberg (S) med flera om klimatanpassning i Västra Götalandsregionens verksamhet

Motion av Magnus Harjapää (SD) om återvinning av litiumjonbatterier

Motion av Jessica Wetterling (V) med flera om icke religiösa andaktslokaler på sjukhusen

Motion av Magnus Palmlöf (M) och Anders G Högmark (M) om inrättande av regionens innovationspris

Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att inrätta äldrevårdsmottagning vid vårdcentral

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Anmälningsärenden

Information

A. Information om utvärdering av den politiska organisationen kl. 13.00

B. Utdelning av veteranföreningens retorikpris (efter avslutat sammanträde)

För mer information kring dagens ärenden, läs handlingarna här eller lyssna på genomgången av ärendelistan. (som du hör strax innan mötet)

Program
1 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018