Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av Krav och kvalitetsbok för Vårdval vårdcentral

Regionfullmäktige 30 januari 2018

Hälso- och sjukvården förändras genom ny teknologi och nya arbetssätt. Befintliga regelverk behöver anpassas efter hur vården utvecklas och organiseras. Fler vårdkontakter ska ske nära patienten, till exempel i patientens hemmiljö eller genom distanskontakter. Distanskontakter ger patienten en större möjlighet att själv bestämma på vilket sätt och när denne önskar ha kontakt med vården.

Enligt gällande regelverk har varje vårdcentral kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen och dess underleverantörer, men också för de besök som personer, som har sitt vårdval vid vårdcentralen, gör:

vid andra vårdcentraler samt kvälls- och helgöppna mottagningar inom Vårdval Vårdcentral

hos vårdgivare med vårdavtal för insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag

hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan

hos vårdgivare i andra landsting, för insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag

För dessa besök tillämpas en regiongemensam prislista. Det innebär att den vårdcentral där patienten är listad får betala 500 kr varje gång patienten är på läkarbesök hos en annan vårdgivare enligt ovan. Hit räknas även digitala läkarbesök. För övriga yrkeskategorier är kostnaden 300 kr. Koncernkontorets bedömning är att avdrag för besök hos annan vårdgivare fortsättningsvis ska gälla vid fysiska besök men inte vid digitala besök. Kostnaden dränerar vårdgivarna utan att de har en möjlighet att påverka patientens vård. Detta påverkar alla vårdgivare negativt men framförallt de mindre.

Inom ramen för omställningsområdet digitala tjänster bör det göras en översyn av ersättningar och avgifter för digitala tjänster.

Regionfullmäktige beslutar om ett tillägg i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral om att "Digitala vårdkontakter hos annan vårdgivare inte ska generera ett avdrag för den vårdcentral som patienten är listad på". Förändringen ska gälla från 1 januari.

Beslut: enligt förslag

Vård Vårdcentral

Program
11 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018