Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

14-19. Avgiftsjusteringar, Vaccination, och Kommunikationspolicy

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

14. Ekonomisk reglering samt avtal gällande utträde ur kommunalförbundet Svensk Luftambulans (kl 14:42)

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) har bett sina medlemmar att godkänna ett snabbare utträde ur förbundet för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Uppsala samt ändringar i ekonomiska avtal och förbundsordningen. SLA bildades 2014 för att bedriva en gemensam ambulanshelikoptertjänst åt medlemmarna. VGR beslutade om sitt utträde 2022, och Region Uppsala fattade samma beslut 2023.

Enligt reglerna är uppsägningstiden tre år, men båda regionerna vill träda ut senast 31 december 2023. SLA:s direktion har godkänt tidigare utträde, föreslagit ekonomiska regler och förändringar i förbundsordningen.

VGR måste betala drygt 10 miljoner kronor som en ekonomisk reglering. Det finns ett avtal om utträdesvillkor och ekonomiska avtal. VGR måste betala medlemsavgifter för 2024 och 2025, minus andel av SLA:s tillgångar och skulder, finansierat inom sina reserver.

Beslut:

1. Regionfullmäktige tillstyrker direktionens beslut om ett snabbare utträde än vad som föreskrivs i förbundsordningen.

2. Regionfullmäktige godkänner av direktionen beslutad reglering av ekonomiska mellanhavanden.

3. Regionfullmäktige godkänner ändring i förbundsordning om att Kommunalförbundet från 2024-01-01 har fyra medlemmar: Region Värmland, Region Dalarna, Region Norrbotten och Region Västerbotten.

4. Regionfullmäktige godkänner förslag till avtal om medlems utträde ur kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

5. Regionfullmäktige godkänner förslag till finansiering av det tidigare utträdet ur kommunalförbundet.

15. Justering av patientavgifter (kl 14:44)

Beslut:

Regionfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till regionstyrelsen.

Beslutet avgjordes genom votering.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

16. Kostnadsuppräkning av taxor för intygsskrivning med mera (kl 15:47)

Regionfullmäktige har bett om justeringar i avgifter för vissa hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive allmänna hälsoundersökningar (utom HIV- och PSA-tester) och intygsskrivning. Detta är en följd av ökade kostnader.

För 2023 beslutas om en höjning av avgiften för allmänna hälsoundersökningar till 1 900 kronor. Taxor för olika intyg justeras också beroende på utfärdare och tid. Avgifterna för omkostnader i samband med vaccin och röntgenbilder förblir oförändrade. Denna höjning ska kompensera för kostnadsökningen, och det förväntas inte påverka regionens ekonomi eftersom ökade intäkter förväntas täcka ökade kostnader.

Beslut:

1. Regionfullmäktige fastställer avgiften för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA till 1 900 kronor att gälla från och med 1 januari 2024.

2. Regionfullmäktige fastställer att belopp per taxegrupp för intygsskrivning 2024 beräknas efter en timkostnad på 1 250 kronor inklusive moms för läkare och 465 kronor inklusive moms för övriga personalkategorier att gälla från och med 1 januari 2024.

3. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av avgiften för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA.

4. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av belopp per taxegrupp för intygsskrivning.

5. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om uppräkning av omkostnadsbeloppet som adderas till upphandlat vaccinpris samt motsvarar avgiften för hälsovårdande insats.

6. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att besluta om justering av avgiften för CD-skiva med röntgenbilder.

17. Höjning av högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård och slutenvårdsavgiften (kl 15:50)

Regionfullmäktige beslutar att höja högkostnadsskyddet tak i öppen hälso- och sjukvård från 1300 kronor till 1400 kronor.

Fullmäktige beslutar också att höja slutenvårdsavgiften för patienten från 120 kronor till 130 kronor per vårddag. Högkostnadsskyddets tak för slutenvård blir 1950 kronor. Höjningen beräknas ge ökade intäkter till Västra Götalandsregionen.

En patient som är inskriven i sluten vård ska endast betala patientavgift de första 15 vårddagarna inom en löpande 30-dagarsperiod.

Beslut:

1. Regionfullmäktige fastställer att slutenvårdsavgiften per vårddag ska vara 130 kronor från och med den 1 januari 2024.

2. Regionfullmäktige fastställer högkostnadsskyddets tak i öppen hälso- och sjukvård till 1 400 kronor från och med den 1 januari 2024.

3. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om höjning av slutenvårdsavgiften vid framtida förändringar av prisbasbeloppet.

4. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om höjning av högkostnadsskyddets tak i öppen hälso- och sjukvård vid framtida förändringar av prisbasbeloppet.

18. Avgiftsfri vaccination mot covid-19 (kl 15:51)

Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende avgiftsfri vaccination för covid-19 sträcker sig till och med 29 februari 2024.

Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt till och med den 31 december 2023.

Det är Folkhälsomyndighetens rekommendation som ligger till grund för vem som ska erbjudas vaccination. Rekommendationen gäller alla som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, bland andra personer som är 65 år och äldre.

Beslut:

1. Regionfullmäktige beslutar om att vaccination mot covid-19 fortsatt ska vara avgiftsfritt för de som bor eller stadigvarande vistas i Västra Götaland.

2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01 till och med 2024-02-29.

3. Regionfullmäktige bemyndigar strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

19. Kommunikations- och påverkanspolicy 2023-2028 (kl 15:52)

Kommunikation är ett medel för att uppnå de mål som ställs upp av regionens förtroendevalda. Kommunikations- och påverkanspolicyn ska vägleda politiker, chefer och medarbetare när det gäller hur Västra Götalandsregionen (VGR) kommunicerar och bedriver påverkansarbete samt skapar förutsättningar för att VGR blir en kommunikativ organisation.

Västra Götalandsregionens kommunikations - och påverkanspolicy beslutades av regionfullmäktige i januari 2019. Trots snabb teknisk utveckling inom området och erfarenheter från pandemin är bedömningen att policyn i sin nuvarande skrivning inte behöver revideras i närtid. Policyn kan i sin nuvarande utformning verka för sitt syfte och täcka behovet av övergripande styrning inom kommunikation och påverkan för Västra Götalandsregionens verksamhet och uppdrag ytterligare fem år.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar förlänga giltighetstiden för Västra Götalandsregionens kommunikations- och påverkanspolicy fram till och med 2028.

Covid-19 Patientavgifter Högkostnadsskydd Svensk Luftambulans Utträde Avgiftsjustering

Program
8 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023