Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

21-23. Policys & motionsbalanser

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

21. Reviderad policy för styrning 2023 (kl 16:25)

Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn i verksamheter som lämnas över till privata utförare. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag på reviderad policy för styrning. I huvudsak finns två större förändringar jämfört med tidigare policy:

- Policyn är anpassad till den nya politiska organisationen som trädde i kraft 1 januari 2023 och till formuleringar i de nya reglementena för nämnder och styrelser som antogs av regionfullmäktige 2022-11-29.

- Policyn innehåller ett nytt kapitel om attest och utanordning. Utöver dessa ändringar har mindre redaktionella justeringar gjorts i policyn.

Beslut:

Regionfullmäktige godkänner policy för styrning för 2023–2026. Beslutet ersätter tidigare policy för styrning samt policy för attest och utanordning.

22. Justering av Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy (kl 16:29)

Personalutskottet behandlade Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy den 31 maj 2023 och föreslog då en justering under avsnittet ”Vi arbetar utifrån en gemensam lönepolitik”. Personalutskottets förslag till justering följde inte med till regionstyrelsens eller till regionfullmäktiges behandling av ärendet. Regionfullmäktige beslutade därför att godkänna policyn utan personalutskottets föreslagna justering. Därför hanteras ärendet igen med den justerade policyn bilagd.

Beslut:

Regionfullmäktige godkänner justering av Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy avseende punkt 2 på sidan 4, under avsnittet ”Vi arbetar utifrån en gemensam lönepolitik” under rubriken ”Som chef” till följande lydelse: "använder du lönesättningen på ett flexibelt sätt för att behålla och rekrytera medarbetare men inte som ett osunt internt konkurrensmedel utan ser till helheten för arbetsgivaren."

23. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (kl 16:30)

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har fem motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om en motion. Totalt är 34 motioner under beredning och fyra motioner har passerat ett år.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Policy Motionsbalans

Program
10 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023