Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 2 februari 2016

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 2 februari 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 - Sammanträdet startar

Kl 13.00 - Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015

Kl 13.15 - Information från Sahlgrenska International Care AB

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 3-2015

Frågestund

Diarienummer RS 178-2016

Interpellation

- Eva Olofsson (V) om upphandling av mödravården

  Diarienummer RS 158-2016

Ansvarsfrihet samordningsförbunden för verksamhetsåret 2014

Diarienummer RS 10-2015

Komplettering av budget 2016 och flerårsplan för 2017 och 2018

Diarienummer RS 11-2015

Detaljbudget 2016 – medgivande av överskridande av budget

Diarienummer RS 11-2015

Partistöd 2016

Diarienummer RS 1373-2014

Ansökan från primärvårdsstyrelsen om förtida utträde ur kontrakt att bedriva vårdcentralsverksamhet avseende fem vårdcentraler

Diarienummer RS 4025-2015

Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland - slutrapport

Diarienummer RS 3792-2014

Kompletterande område till regional utvecklingsplan för psykiatrin

Diarienummer RS 875-2013

Förslag om verksamheter som ska samlokaliseras till nya Regionens Hus Göteborg

Diarienummer RS 2595-2012

Ansökan från Uppsala läns landsting om medlemskap i kommunalförbundet Svensk luftambulans

Diarienummer RS 3274-2014

Riktlinjer för handikappidrottsstipendium

Diarienummer 1494-2012

Utökat antal ledamöter i regionfullmäktiges beredning för Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Diarienummer RS 767-2011

Motion av Patric Silfverklinga med flera (SD) om upprustning av kulturhistoriska miljöer

Diarienummer RS 1271-2015

Motion av Rose-Marie Antonsson med flera (SD) om att inrätta ett screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid

Diarienummer RS 448-2015

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om antibiotikafri mat i regionens verksamheter

Diarienummer RS 1269-2015

Motion av David Lindh (SD) om förbättrad allokering av blodbussen

Diarienummer RS 446-2015

Motion av Lena Malm och Hans Strandberg (S) om utökat utbud i Närtrafiken

Diarienummer RS 1654-2015

Motion av Maddelen Larsson med flera (SD) om utbyte av sprutor och kanyler

Diarienummer RS 1270-2015

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Diarienummer RS 87-2016

Valärenden

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Eventuellt fortsättning interpellation

Program
1 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016