Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 12 april 2016

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 12 april 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

Kl 13.15 Information om årsredovisningen 2015 för patientnämndsverksamheten

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 286, 309, 520, 566, 1034, 1088, 1201-2016


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 178-2016


 3. Interpellationer

  - Patrik Karlsson (S) om målstyrning i Västra Götaland

  Diarienummer RS 1127-2016  - Heikki Klaavuniemi (SD) om diskussionsunderlaget om storregioner presenterat av indelningskommittén

  Diarienummer RS 1206-2016


  - Fredrika Almqvist (S) om borttagande av ungdomsrabatten och införande av rabatt för arbetslösa och dem med sjuk- eller handikappersättning

  Diarienummer RS 1291-2016


  - Jim Aleberg (S) om situationen inom barn och ungdomspsykiatrin

  Diarienummer RS 1323-2016


 4. Revisionsberättelsen för 2015 års verksamhet

  Diarienummer RS 866-2016 (separat tryck)


 5. Bokslutsdispositioner 2015

  Diarienummer RS 858-2016 6. Årsredovisning 2015 för Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 866-2016 (separat tryck) 7. Riktlinjer vid användning av e-post

  Diarienummer RS 3069-2014 8. Avslutning och upphörande av Kommunalförbundet för fastigheten Stretered

  Diarienummer RS 3863-2015 9. Stadgeändring Kosterstiftelsen

  Diarienummer RS 4291-2015 10. Förslag på policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 282-2016 11. Riktlinjer från ägaren till primärvårdsstyrelsen om vårdvalsverksamhet i egen regi

  Diarienummer RS 3965-2015 12. Återrapport av uppdrag från delårsrapport augusti 2015 om samlad analys och bedömning av sjukhusstyrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter

  Diarienummer RS 1030-2016 13. Medgivande att tilldelningsbeslut fattas för nya spårvagnar M33

  Diarienummer RS 2847-2014 14. Motion av Annika Tännström (M) om utbildning om upptäckt och åtgärd vid brott mot barn

  Diarienummer RS 677-2014 15. Motion av Matz Dovstrand (SD) om att undersöka möjligheterna att inrätta ett centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser inom regionen

  Diarienummer RS 3018-2014 16. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om samlad ledning och styrning av Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet

  Diarienummer RS 2046-2015 17. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om utökad subvention av preventivmedel

  Diarienummer RS 3503-2014 18. Motion av Ann-Christine Andersson (S) om inrättande av ett kompetenscentrum för äldrefrågor

  Diarienummer RS 417-2015 19. Motion av Håkan Lösnitz med flera (SD) om könsstympning av pojkar

  Diarienummer RS 3508-2014 20. Motion av Birgitta Losman (MP) och Göran Larsson (MP) om ordnat införande av E-hälsa

  Diarienummer RS 3024-2015 21. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om screening – gynekologisk hälsokontroll

  Diarienummer RS 447-2015 22. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att upphandla vita jobb

  Diarienummer RS 1132-2015 23. Anmälan av inkomna motioner 24. Anmälningsärenden

  Diarienummer RS 87-2016 25. Valärenden

  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet) 26. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
1 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016