Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelsen för 2015 års verksamhet

Regionfullmäktige 12 april 2016

Ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet (ärende 4)

Revisorerna föreslår efter granskningen av Västra Götalandsregionens verksamhet och årsredovisning att samtliga nämnder och styrelser beviljas ansvarshet för 2015. Sammantaget bedömer revisorerna att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synvinkel tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Revisorerna anser dock att det krävs fortsatta effektiviseringar och bibehållen god kostnadskontroll för att upprätthålla en ekonomi i balans. Revisorerna påpekar också för regionstyrelsen vikten av att styrelsen uppmärksammar övriga styrelser och nämnder på ansvaret av att bedriva verksamheten inom de ramar som regionfullmäktige beslutat.

Regionfullmäktige beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja samtliga styrelser och nämnder ansvarsfrihet för overksamhetsåret 2015.

Program
8 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016