NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Riktlinjer om vårdvalsverksamhet i egen regi

Regionfullmäktige 12 april 2016

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens primärvård i egen regi (ärende 11)

Regionfullmäktige antog på tisdagen nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens egen primärvård. Riktlinjerna gäller primärvårdsstyrelsens verksamhet, Närhälsan, och den primärvård och rehabilitering som Närhälsan bedriver inom vårdvalet VG-Primärvård. Bakgrunden till att det nu tagits fram nya riktlinjer för verksamheten är ett tidigare beslut i fullmäktige om att regionstyrelsen ska ta fram ägardirektiv samt marknads- och etableringsstrategi för den egna primärvårdsverksamheten.

Enligt de nya riktlinjerna ska primärvårdsstyrelsen nu bland annat ansvara för:

  • att verksamheten präglas av god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet, gott bemötande.

  • att Närhälsan ska vara en attraktiv arbetsgivare som minskar sjuktalen samt minska sitt behov inhyrd personal

  • att Närhälsans arbetssätt präglas av att decentralisera ansvar och befogenheter

  • att utarbeta en marknads- och etableringsstrategi för att utveckla befintlig verksamhet

  • att det minst en gång per år genomförs en värdering om var och en av de ingående enheterna har långsiktig ekonomisk balans och förmåga vad gäller bemanning samt vårdkvalité

  • att Närhälsan vid avveckling av enheter inom vårdvalet agerar i enlighet med konkurrensneutralitet

Sedan införandet av vårdvalsreformen VG-primärvård finns nu både offentligt drivna och privata vårdcentraler i Västra Götaland. För den verksamhet eller det företag, offentlig eller privat, som uppfyller kraven är det idag möjligt att starta en primärvårdsverksamhet.

Program
14 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016