NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärende 8-10

Regionfullmäktige 12 april 2016

Kommunalförbundet för fastigheten Stretered upplöses (ärende 8)

Kommunalförbundet för fastigheten Stretered bildades 1988 av Göteborgs stad och Bohuslandstinget. Förbundet har nu fullgjort sitt uppdrag med att förvalta, utveckla och avyttra fastigheten. Regionfullmäktige beslutade att upplösa kommunalförbundet, godkänna den ekonomiska slutredovisningen och anta förslaget kring hur kostnader och intäkter ska fördelas vid upplösningen.

Beslut enligt förslag

Ändrade stadgar för Kosterstiftelsen (ärende 9)

Stadgarna i Kosterstiftelsen, f.d. stiftelsen Kosterhälsan, behöver justeras för att bättre anpassas till nuvarande verksamhet. Den viktigaste förändringen i stadgarna är att stiftelsens styrelse, istället för stiftarna, ska utse ledamöter och besluta om ändring av stiftelsens stadgar. Eftersom inriktningen på stiftelsens verksamhet ändrats från att vara en regional till en lokal utvecklingsresurs beslutade regionfullmäktige att godkänna de nya stadgarna och avstå representation i stiftelsens styrelse.

Kosterstiftelsen bildades år 1992 för att bl. a stötta ett projekt som studerade omvärldsfaktorers betydelse för åldrandet och köp och förvaltning av Kilesandsgården. Göteborgs universitet avslutade forskningsprojektet år 2000 och efter att Kilesandsgården såldes har stiftelsen mer fokuserat på att vara en resurs för hållbar utveckling av Kosteröarna.

Beslut enligt förslag

Ny IS/IT-policy för Västra Götalandsregionen (ärende 10)

Västra Götalandsregionen får en ny policy för IS/IT. På tisdagen antog regionfullmäktige ”IS/IT för ett gott liv” som nytt måldokumet för Västra Götalandsregionen. IS/IT-policyn stöttar Västra Götalandsregionens vision, Det goda livet, och de mål som finns beskrivna i måldokumenten VG 2020, Framtidens Hälso- och sjukvård, Kulturstrategin och Trafikförsörjningsprogrammet.

Framöver väntar stora utmaningar inom hälso- och sjukvården, regional utveckling, kulturen och kollektivtrafiken och det krävs därför en tydlig inriktning på IS/IT i regionen och en stabil och robust bas som bygger på öppenhet och internationella standards och som också kan ge en flexibilitet både i fråga om teknik och informationsinnehåll.

Beslut enligt förslag

Program
13 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016