Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Bokslutsdispositioner 2017

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

För bokslutsdispositioner 2017 föreslås att gällande regelverk tillämpas, med hänsyn tagen till den framtagna modellen för bedömningen av sjukhusens negativa resultat ställt i relation till hur väl respektive sjukhus når måluppfyllelse och förbättringar inom de högprioriterade områdena. Resterande negativt eget kapital 2017 kommer att avskrivas i samband med bokslutsdispositioner för 2018 om förvaltningen har en ekonomi i balans och uppfyller vårdgarantin för räkenskapsåret 2018. Hänsyn har också tagits till beslut om nyttjande av eget kapital för 2018. Sammantaget innebär bokslutsdispositionerna att moderförvaltningen tillförs 250,4 miljoner kronor i eget kapital.

Regionfullmäktige föreslås:

godkänna förslaget till bokslutsdisposition som innebär att moderförvaltningen får 250,4 miljoner kronor i eget kapital

godkänna kompletterande regelverk för fastställande av eget kapital för sjukhusstyrelserna

fastställa eget kapital per 2018-01-01 för akutsjukhusen med kompletterande regelverk till -244,4 miljoner kronor för Sahlgrenska universitetssjukhuset, - 14,2miljoner kronor för NU Sjukvården, -93,0 miljoner kronor för Södra Älvsborgs sjukhus, 2,7 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus, -16,9 miljoner kronor för Kungälvs sjukhus, 0,6 miljoner kronor för Frölunda Sjukhus, -12,3 miljoner kronor för Alingsås sjukhus och 4,5 miljoner kronor för Angereds närsjukhus

besluta enligt kompletterande regelverk för sjukhusstyrelserna att kvarstående negativt eget kapital per 2018-01-01 skrivs av i samband med bokslutsdispositioner för 2018 om sjukhusstyrelserna vid utgången av 2018 redovisar en ekonomi i balans och uppfyller vårdgarantin

fastställa eget kapital per 2018-01-01 för övriga styrelser och nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i tjänsteutlåtandet.

bevilja framställan från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus att få underskottet från 2017 reducerat med 3,3 miljoner kronor för fastställd merkostnad för den avtalslösa perioden för laboratoriereagenser

avslå begäran från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus om att få underskott från 2017 reducerat med 18 miljoner kronor respektive 24 miljoner kronor

avslå begäran från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att få underskottet från 2017 reducerat med 94 miljoner kronor

anse begäran från styrelsen för Alingsås lasarett att i enlighet med den inriktning som regionfullmäktige angivit i beslutet om delårsrapport augusti, få årets negativa ekonomiska resultat prövat och avskrivet besvarad

avslå begäran från styrelsen för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att få underskottet hanterat i samband med bokslutsdispositionerna och anses härmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

S och SD väljer att inte delta i beslutetV reserverar sig till förmån för eget yrkande

Årsredovisning

Program
11 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige