NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götalan

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

31. Motion om att inrätta en akut för våldtagna i VGR är besvarad (17:13)

Eva Olofsson (V) med flera, föreslår i en motion att det inrättas en akutmottagning för våldtagna i Västra Götalandsregionen. Motionärerna lyfter vikten av att sjukvården behöver erbjuda kunskap hos personalen, trygghet och gott bemötande, god kunskap om vad som krävs för rättsintyg och omedelbara tider för uppföljning såväl medicinskt som psykologiskt. Det vill säga en sammanhängande vårdkedja med hög kompetens integrerad i samma lokaler. I motionen refereras till att en sådan verksamhet finns sedan mer än 10 år i Stockholms läns landsting och att det 2016 togs beslut i Region Skåne att starta en akutmottagning för våldtagna.

Remissinstanserna ger stöd åt intentionen i motionen som pekar på att sjukvården behöver erbjuda kunskap hos personalen, trygghet och gott bemötande, god kunskap om vad som krävs för rättsintyg och omedelbara tider för uppföljning såväl medicinskt som psykologiskt.

Regionfullmäktige föreslås besluta att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa professionellt omhändertagande och behandling av kvinnor, män och av personer med annan könsidentitet, som utsatts för sexuellt övergrepp. Därmed ska motionen anses besvarad.

Beslut: enligt förslagV reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Motion Vänsterpartiet

Program
26 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige