Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 15-17

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

15. Ny policy och riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar (16:02)

I mars 2017 gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att förbättra Västra Götalandsregionens (VGR) process för investeringar. Det gjordes i samband med att regionstyrelsen lämnade svar på revisorskollegiets rapport ”Ändamålsenlighet i regionens investeringsprocess”.

Sedan 2013 finns en modell som styr hur VGR ska hantera investeringar. Modellen har nu gjorts om för att det ska bli tydligare hur och vad som styr VGR:s investeringar. Den tidigare investeringsmodellen ersätts med en ny policy och riktlinje som kommer att uppdateras vid halvårsskiftet 2018.

Regionfullmäktige föreslås besluta att anta "Policy för VGR:s hantering av investeringar”. Som en konsekvens av detta föreslås regionfullmäktige upphäva avsnitt 1–3 och bilaga 1 i ”Översyn av VGR:s Investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell”.

Beslut: enligt förslag

16. Policy för Västra Götalandsregionens hantering av internhyra (16:03)

Sedan 2013 har Västra Götalandsregionen (VGR) en internhyresmodell. Modellen har en direkt koppling till VGR:s hantering av fastighetsinvesteringar, då nya investeringar leder till hyreshöjning för den berörda hyresgästen. 

Med anledning av ny policy och riktlinje för VGR:s hantering av investeringar har även en ny policy och riktlinje för VGR:s hantering av internhyra tagits fram. Policyn och riktlinjen beskriver huvudsakligen befintlig internhyresmodell, men har kompletterats med ett par principiella justeringar.

Regionfullmäktige föreslås besluta att anta ”Policy för VGR:s hantering av internhyra”. Som en konsekvens föreslås regionfullmäktige upphäva avsnitt 4 samt bilaga 2, 3 och 4 i ”Översyn av VGR:s Investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell”.

Beslut: enligt förslag

17. Demokratitorg ska ses över (16:05)

Demokratitorg har i sin nuvarande form genomförts på gymnasieskolor runt om i Västra Götaland under tio år. Under våren 2017 genomfördes nio Demokratitorg i Västra Götaland. Efter torgen sammanställde Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) en rapport som skickades till medverkande skolor och samtliga nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen.

Hösten 2017 genomfördes inga Demokratitorg. Det görs inte heller 2018 på grund av att det är valår. Därför är det nu lägligt att se över former och ansvar för Demokratitorg inför regionstyrelsens beslut om en eventuell fortsättning 2019 och framåt. Därför föreslår Koncernkontoret att det görs en utredning under året som ger en helhetsbild av Demokratitorgen, både som form för medborgardialog men också för kunskapsinhämtning i det politiska arbetet såväl som i förvaltningarnas arbete.

Regionfullmäktige föreslås notera återrapporteringen av Demokratitorg 2017.

Beslut: enligt förslag 

Policy

Program
16 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige