Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 25-28

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

25. Regionfullmäktiges riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista (16:35)

Under de senaste åren har andelen patienter inom vuxentandvården som tecknat avtal om frisktandvård ökat kraftigt och motsvarar idag drygt 40 procent. Det är en positiv utveckling eftersom frisktandvården syftar till att öka regelbunden och förebyggande tandvård. Men riktlinjerna för prislistan omfattar inte frisktandvård och ska därför göras om.

Regionfullmäktige föreslås besluta att tandvårdsstyrelsen ska tillämpa föreslagna riktlinjer vid fastställande av folktandvårdens prislista och att tandvårdsstyrelsen i samband med delårsrapport för augusti årligen ska analysera och redovisa konsekvenser kopplat till riktlinjerna.

Beslut: enligt förslag

26. Inriktning framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgområdet (16:37)

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt ett förslag till inriktning för framtida vårdutbud och uppgiftsfördelning mellan sjukhusen i Göteborgsområdet. Förslaget omfattar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Alingsås Lasarett och Kungälvs Sjukhus samt de planerade sjukhusen i Lundby/Frihamnen. Syftet är att ta tillvara den samlade kapaciteten vid sjukhusen och använda de gemensamma resurserna på bästa sätt. 

Förslaget bygger på en utredning som har inventerat sjukhusens kapacitet vad gäller mottagningsrum och operationssalar. Utredningen har också vägt in den framtida befolkningsutvecklingen och vårdkonsumtionen liksom pågående investeringar.

I utredningen konstateras att:

Befolkningen kommer att öka liksom vårdbehovet. Trots det kommer behovet av fysiska lokaler på sjukhusen att minska. Förklaringen är att allt mer vård kan göras i den öppna vården.

Det behövs fler operationssalar och de som finns behöver användas på bättre sätt till exempel genom effektivare flöden.

Det kommer att finnas ett överskott på vårdplatser, jämfört med behovet, framför allt på Kungälvs Sjukhus och Alingsås Lasarett.

Västra Götalandsregionen behöver samordna hur sjukhusens lokaler och resurser används för att få ut bästa möjliga vård för invånarna.

En del av den planerade vården, ca 10 000 ingrepp, behöver flytta ut från SU till andra sjukhus i området för att göra plats för mer avancerad och högspecialiserad vård.

Kungälvs Sjukhus bör få ett utökat uppdrag att ta hand om behovet av akut och planerad vård för invånarna på Norra Hisingen

De två nämnderna i området, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, föreslås få i uppdrag att samordna sina vårdbeställningar för att ta tillvara den samlade vårdkapaciteten. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd får också i uppdrag att planera för att invånarna på Norra Hisingen kan få sin vård i första hand på Kungälvs Sjukhus.

Vidare får Sahlgrenska Universitetssjukhuset i uppdrag att planera för att flytta ut en del av den planerade vården till andra sjukhus i området för att göra plats för mer akut och högspecialiserad vård.

Regionfullmäktige föreslår att:

Den föreslagna inriktningen per sjukhus som anges i tjänsteutlåtandet som grund för styrelser och nämnders fortsatta planering godkänns.

Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd får i uppdrag att vid upphandling av Lundby närsjukhus utgå från utvecklingen av vårdutbudstrukturen i Göteborgsområdet och vårdens omställning. Samverkan ska ske med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd och västra hälso-och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att i enlighet med rapporten samordna framtida beställningar till berörda sjukhusstyrelser för att ta tillvara den samlade kapaciteten i Göteborgsområdet.

Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd får i uppdrag att beställa akut och elektiv vård för invånarna på norra Hisningen vid Kungälvs sjukhus i enlighet med vad som anges i rapporten för Framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgområdet

Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset får i uppdrag att planera för utskiftning av vård till övriga sjukhus i Göteborgsområdet i enlighet med Strategin för omställningen av hälso-och sjukvården i Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att anpassa investeringsplaneringen.

Beslut: enligt förslag

27. Utveckling av nytt ersättningssystem för sjukhusen - lika DRG-pris*) (16:38)

Ersättningssystemen till sjukhusen ses över och syftet är att bidra till att skapa förutsättningar för beställning av vård på lika villkor, att öka jämförbarheten mellan sjukhusen samt att förtydliga ansvarsfördelningen inom regionen. Ersättningsmodellen ska vara rättvis och skapa större förståelse för de regionala styrsystemen.

Den nya modellen ger de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna lika förutsättningar att beställa vård med samma pris, oavsett vilket sjukhus som utför vården. Förutsättningar skapas därmed för beställning av vård på lika villkor.

Den ersättningsmodell som föreslås för Västra Götalandsregionens akutsjukhus innebär ett gemensamt DRG-pris för somatisk slutenvård samt den DRG-ersatta öppenvården. DRG är ett sätt att beskriva olika patientgruppers resursåtgång. Med hjälp av det kan man beräkna en ersättning för den vård som sjukhuset utför.

Beräkningen av ett regiongemensamt pris innebär i förslaget att det framräknade priset är ett vägt genomsnitt av sjukhusens priser. Det innebär att några sjukhus kommer att få högre ersättning per DRG-poäng och andra sjukhus får lägre ersättning jämfört med idag.

Ett antal ställningstaganden har gjorts i arbetet med att definiera den totala ersättningen för sluten- och öppenvård som ligger till grund för föreslaget DRG-pris. Bland annat har en genomgång av samtliga riktade uppdrag som nämnderna beställer av sjukhusen genomförts. Ställningstagande har gjorts avseende om de ska övergå i produktionsersättning via DRG-priset, eller kvarstå som riktade uppdrag.

Ett kalkylerat DRG-pris att använda för uppföljning 2018 är 46916 kronor. Införandet av ett gemensamt DRG-pris föreslås genomföras under en tvåårsperiod med start 2020.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna redovisad modell om gemensamt DRG-pris med inriktning att modellen genomförs från och med år 2020 för vård vid Alingsås Lasarett, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus 

Beslut: enligt förslag

*) Diagnosrelaterade grupper

28. Regionalt traumasjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen (16:39)

Traumasjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) behöver samordnas och nivåhöjas. Högenergitrauma är i Sverige den vanligaste dödsorsaken för invånare under 45 år. Skott-, explosions- och andra skador som drabbat civila har under ett antal år uppmärksammats i media. Dessa skador har internationellt ställt traumasjukvård inför stora utmaningar. Sjukvårdens kapacitet och förmåga att hantera allvarliga traumafall, såväl multitraumafall som masskadesituationer, kan också i Sverige när som helst sättas på svåra prov.

Koncernkontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för utveckling av traumasjukvården i VGR med tillhörande kostnadskalkyl för utveckling och nivåhöjning av traumasjukvården.

Förslaget till handlingsplan innebär att traumasjukvården i VGR samordnas till ett regionalt samverkande traumasjukvårdsystem. Vården av multitraumatiserade patienter föreslås så långt som möjligt koncentreras till ett regionalt traumacenter, för vuxna på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska och för barn vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Det regionala traumasjukvårdscentrat föreslås få i uppdrag att vara motor i det regionala traumasjukvårdsystemet med huvudansvar och resurser för att ta initiativ, organisera och driva ett antal regiongemensamma funktioner och aktiviteter för kontinuerlig säkring och utveckling av traumasjukvården i regionen.

Vård av traumapatienter i övrigt föreslås ske vid traumamottagande sjukhus: NU-sjukvården/NÄL, Skaraborgs sjukhus/Skövde, Södra Älvsborgs sjukhus/Borås, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra sjukhuset. Dessa ska ha tydliga uppdrag inom ramen för det regionala traumasjukvårdsystemet och kvalitetssäkrad traumateamkompetens dygnet runt och för traumasjukvård lämpliga lokaler och utrustning.

I rapporten lämnas en beskrivning av tjänstemannastruktur kopplat till traumasjukvårdssystemet som inte omfattas av regionfullmäktiges beslut.

Regionfullmäktige föreslås besluta följande:

Traumasjukvården i Västra Götalandsregionen samordnas i ett samverkande regionalt traumasjukvårdsystem i enlighet med ”Handlingsplan för utveckling av traumasjukvården i Västra Götalandsregionen”.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset får i uppdrag att bygga upp och ansvara för det regionala traumasjukvårdscentrat enligt beskrivning i handlingsplanen.

NU-sjukvården/NÄL, Skaraborgs sjukhus/Skövde, Södra Älvsborgs sjukhus/Borås, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset ska utgöra traumamottagande sjukhus i traumasjukvårdsystemet.

Styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus får i uppdrag att aktivt verka för nivåhöjning och samordning av traumasjukvården i Västra Götalandsregionen.

Sjukhusstyrelserna och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska beakta handlingsplanen i vårdöverenskommelsearbetet.

Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa genomförandet av det regionala traumasjukvårdssystemet samt säkerställa återrapportering till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att besluta om kriterier som ska uppfyllas av traumamottagande sjukhus.

Finansieringen skall ske inom befintlig ram

Beslut: enligt förslag

Program
23 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige