Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8. Bokslutsdispositioner för 2023

Regionfullmäktige 9 april 2024

8. Bokslutsdispositioner för 2023 (klockan 13:12)

I bokslutet för 2023 redovisar samtliga sjukhushusstyrelser negativa resultat och negativa egna kapital. Enligt Västra Götalandsregionens (VGR:s) regelverk måste negativa egna kapital återställas inom tre år.

VGR åberopar nu på koncernnivå synnerliga skäl för att inte återställa koncernens negativa balanskravsresultat för 2023. Skälen som anges är att delar av underskottet orsakas av inflationen som gett en ökad kostnad för att värdesäkra VGR:s pensionsavsättningar. Delar av denna kostnadsökning har förvaltningarna fått bära genom ett högre personalomkostnadspålägg. För att minska kraven på sjukhusstyrelserna reduceras därför återställningskravet. Därigenom ställs inte högre krav på sjukhusstyrelserna än på VGR som helhet.

Beslutet att reducera delar av underskottet gäller främst styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (277,5 miljoner kronor), NU-sjukvården (76,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (68,6 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (58,1 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (47,2 miljoner kronor).

De reducerade kraven på återbetalning gäller även styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård (1,7 miljoner kronor) och styrelsen för Logistik (64,4 miljoner kronor).

Även styrelsen för Habilitering & Hälsa redovisar ett negativt resultat för 2023, men styrelsen har ett positivt eget kapital att använda. De omfattas därför inte av beslutet.

Under 2024 gäller fortsatt strikta krav på budgetdisciplin och att beslutade åtgärdsplaner ska verkställas.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner i enlighet med bilaga, innebärande att moderförvaltningen tillförs 1 193,2 miljoner kronor i eget kapital.

Regionfullmäktige beslutar att göra avsteg från regelverket om eget kapital och minskar kravet på återställande av eget kapital för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (277,5 miljoner kronor), NU-sjukvården (76,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (68,6 miljoner kronor, Södra Älvsborgs Sjukhus (58,1 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (47,2 miljoner kronor). Synnerliga skäl åberopas som motivering till avsteg.

Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård får sitt krav på återställande av eget kapital minskat motsvarande kostnaderna för miljösanering med 1,7 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar att minska kravet på återställande av eget kapital för styrelsen för Logistik motsvarande 2023 års underskott på 64,4 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar att statsbidraget för ökad tillgänglighet används för att reducera underskottet i eget kapital för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (13,1 miljoner kronor) och för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (36,6 miljoner kronor), NU-sjukvården (13,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (14,8 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (3,5 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (2,1 miljoner kronor).

Regionfullmäktige beslutar att statsbidraget för ökat antal vårdplatser används för att reducera underskottet i eget kapital för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (81,6 miljoner kronor), NU-sjukvården (30,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (25,6 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (22,4 miljoner kronor), Sjukhusen i väster (16 miljoner kronor, Närhälsan (8 miljoner kronor) samt till regionstyrelsen (16 miljoner kronor).

Regionfullmäktige fastställer eget kapital för nämnder och styrelser enligt bilaga Bokslutsdispositioner 2023.

Skaraborgs sjukhus Miljö Sahlgrenska Universitetssjukhuset Närhälsan NU-sjukvården Tillgänglighet Vårdplatser VGR Regionstyrelsen Eget kapital 2023 Göteborgs botaniska trädgård Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden 2024

Program
6 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024