Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13-18. Beslut om avgifter, stadgar och policies

Regionfullmäktige 9 april 2024

13. Införande av avgift för vaccination mot covid-19 för de som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer (klockan 15:07)

Regionfullmäktige beslutar att en avgift på 170 kronor införs vid vaccination mot covid-19 för de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, från och med den 10 maj 2024.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt till och med den 29 februari 2024.

VGR följer de nationella rekommendationerna om vilka grupper som ska vaccineras. Vaccination minskar risken för svår sjukdom och dödsfall för individen och minskar risken för ytterligare våg av smitta med ökad belastning på samhället och hälso- och sjukvården som följd.

För de personer som ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska det fortsatt vara avgiftsfritt att vaccinera sig mot covid-19. För de grupper som inte omfattas av rekommendationen tas en avgift ut vid vaccination. Vaccinet är fortsatt finansierat av staten för 2024.

En tidigare utredning som Folkhälsomyndigheten genomfört på uppdrag av Regeringskansliet visar att endast Sveriges regioner kan tillhandahålla, beställa, det av staten finansierade vaccinet. Därtill fastställdes att vaccinet kan erbjudas individer utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel barn och unga under 18 år och vuxna genom läkarordination. Detta är möjligt så länge en undanträngningseffekt inte sker av rekommenderade grupper samt att vaccintillgången är god.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

1. En avgift på 170 kronor införs vid vaccination mot covid-19 för de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, från och med den 10 maj 2024.

14. Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska

fritidsområden (klockan 15:11)

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) har uppmärksammat ett formellt fel i stadgarna för verksamheten. Vid en tidigare justering av stadgarna 2003 prövades inte ändringen av Kammarkollegiet vilket gör att justeringen därmed inte är giltig. Stiftelsen önskar nu återgå till den skrivning som fanns före den ogiltiga ändringen. Det rör sig endast om en formaliaändring som inte i någon del förändrar stiftelsens inriktning utan endast säkerställer att stiftelsen har korrekta gällande stadgar.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner ändrade stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen).

15. Reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (klockan 15:12)

Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) beslutade den 8 februari 2024 om en ny förbundsordning, inklusive en reviderad fördelningsmodell. Samtliga medlemsregioner ska ta ställning till ärendet i respektive regionfullmäktige.

För Västra Götalandsregionen kommer den nya modellen minska kostnaderna med cirka 3 miljoner kronor per år. Förslaget till reviderad förbundsordning innehåller också ett tillägg om förbundets ändamål och uppgift. Det handlar om att KSA ska ha möjlighet att ingå avtal om samverkan och samarbete med nationella myndigheter och parter i Sveriges närhet i frågor som rör beredskap. I dag kan KSA endast ingå avtal om att ta emot hjälp, inte att bistå på motsvarande sätt. Det skulle kräva ett godkännande från samtliga medlemmar, vilket i en akut krissituation skulle ta för lång tid.

Den nya förbundsordningen vinner laga kraft när den antagits i samtliga regioners fullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

16. Reviderad policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar (klockan 15:12)

Giltighetstiden för Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar har löpt ut. Förslagen på förändringar i policyn är inom ramen för befintlig styrning, med fokus på en mer konsekvent ägarstyrning, enklare och tydligare former för beslut om investeringsutgifter, ökad tyngd på heltäckande underlag och framförhållning i beredning och beslut, samt skärpta krav på nyttor, effekter och nyttorealisering.

Policyn är av övergripande karaktär och förutsätter närmare förtydliganden i kommande beredningar och beslut om Västra Götalandsregionens investeringsplan, ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.

17. Förslag till en snabbare beslutsgång vid markköp av brukningsareal i anslutning till naturbruksförvaltningens skolenheter (klockan 15:13)

Styrelsen för naturbruk har kontaktat miljö- och regionutvecklingsnämnden angående behovet av snabba beslut vid markköp för skolenheter. Nämnden har överlämnat ärendet till regionstyrelsen för beslut eftersom det rör investeringsprocesser och rutiner inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för naturbruk behöver 3–4 hektar mark per elev, särskilt i Uddetorp där bristen är akut med endast 1 hektar per elev. Nuvarande markbrist är ett hinder i miljö- och regionutvecklingsnämndens uppdrag till styrelsen för naturbruk om att öka elevantalet med goda förutsättningar för praktiska utbildningsmoment.

För att möta detta behov föreslås ett utökat mandat för styrelsen för fastighet, stöd och service att besluta om markköp för utbildningsändamål vid styrelsen för naturbruks skolbyggnader till dess att målet om 4 hektar per elev har uppnåtts. För att finansiera detta föreslås att 90 miljoner kronor avsätts från det oanvända utrymmet i regionfullmäktiges investeringsbudget för 2024. Diskussion om budgetramen för 2025 och framåt ska ske i samband med investeringsplanen för VGR 2025–2027.

Beslut: Regionfullmäktige bemyndigar styrelsen för fastighet, stöd och service att besluta om markköp för utbildningsändamål vid styrelsen för naturbruks skolbyggnader upp till det belopp som regionstyrelsen årligen avsätter som investeringsram för ändamålet till dess att ett måltal om 4 hektar per elev har uppnåtts.

18. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner (klockan 15:24)

Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Enligt beslut i regionfullmäktige den 24 oktober 2023 ska motionsbalansen och bifallna motioner redovisas på regionfullmäktiges sammanträden.

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har tre motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 12 motioner. Totalt är 28 motioner under beredning och tre motioner har passerat ett år. Av dessa tre motioner som passerat ett år har en passerat regionstyrelsen och två är ute på en kompletterande remissrunda.

Beslut: Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Vaccination Covid-19 Svenskt Ambulansflyg

Program
11 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024