Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

11. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2024-2026

Regionfullmäktige 9 april 2024

11. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2024-2026 (klockan 14:06)

Detaljbudgeten 2024-2026 visar att Västra Götalandsregionens ekonomiska läge är mycket ansträngt och att sjukhusens ekonomiska situation är sämre än på många år.

Regionfullmäktige beslutar hur de 990 miljoner kronor som regeringen aviserat ska fördelas. Regionfullmäktige beslutar även att sjukhusförvaltningarna tillåts att gå med underskott på sammanlagt en miljard kronor för 2024. Åtgärden är tillfällig för 2024 och föreslås för att sjukhusförvaltningarna ska kunna hantera ökade pensionskostnader och utgifter på grund av inflation och svag kronkurs.

Regionfullmäktige poängterar att det arbete som pågår med att bryta kostnadsutvecklingen och ansträngningarna för att få en ekonomi och verksamhet i balans inte får avstanna.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige beslutar att fördela det förstärkta sektorsbidraget på 990 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen enligt följande: 840 miljoner kronor fördelas i enlighet med tidigare fördelningsnyckel och 150 miljoner kronor omfördelas till Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för ytterligare insatser för att öka tillgängligheten till vård, under förutsättning att regeringen beslutar i enlighet med regeringens förhandsbesked från kommande vårändringsbudget.

Regionfullmäktige avslår styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 9 miljoner kronor av eget kapital.

Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB:s ansökan om att lösa upp 5,2 miljoner kronor av obeskattade reserver.

Regionfullmäktige beslutar att tillåta sjukhusförvaltningarna att kunna gå med sammanlagt 1 000 miljoner kronor i underskott för 2024. Detta är en tillfällig åtgärd under 2024 för att hantera ökade utgifter beroende på ökade pensionskostnader, inflation och svag kronkurs. Underskotten fördelas enligt följande:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 476,6 miljoner kronor

NU-sjukvården 163,7 miljoner kronor

Södra Älvsborgs Sjukhus 123,5 miljoner kronor

Skaraborgs Sjukhus 142,5 miljoner kronor

Sjukhusen i väster 93,7 miljoner kronor

Arbetet med att bryta kostnadsutvecklingen, som intensifierats under 2023 och fortsätter under 2024 för att i övrigt nå en ekonomi och verksamhet i balans, får inte och ska inte avstanna.

Socialdemokraterna reserverar sig mot punkt 1 till förmån för eget yrkande.

Kristdemokraterna reserverar sig mot punkt 4 till förmån för eget avslagsyrkande.

Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot punkt 4 till förmån för eget yrkande.

Moderaterna deltar inte i beslutet om punkt 4.

Ärendet avgjordes genom flera voteringar.

Skaraborgs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset NU-sjukvården Ekonomi Detaljbudget Eget kapital Obeskattade reserver 2023 Göteborgs symfoniker AB Regionfullmäktige Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden 2024

Program
9 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024