Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

9. Årsredovisning 2023 för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 9 april 2024

Regionfullmäktige godkände Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2023. Årsredovisningen visar att året blev betydligt tuffare ekonomiskt än 2022, framför allt för sjukhusen. Tillgängligheten till den specialiserade vården har försämrats jämfört med föregående år. Tillgängligheten till primärvården är dock relativt god. Även den medicinska kvaliteten är generellt god i Västra Götalandsregionen (VGR) och den kliniska forskningen ligger i framkant.

Kollektivtrafikresandet fortsätter att öka och uppgick 2023 till 323 miljoner delresor. Detta utgör drygt 90 procent av resandet innan pandemin. VGR:s kulturverksamheter har haft ett bra besöksår.

VGR redovisar ett negativt resultat på -918 miljoner kronor. Resultatet exklusive värdeförändringen av de finansiella placeringarna är negativt med -2 529 miljoner kronor. Underskottet återspeglar verksamheternas stora ekonomiska utmaningar under året.

Regionfullmäktige uppmanar styrelserna för sjukhusen, Närhälsan, Habilitering & Hälsa samt Logistik att beskriva hur de ska säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans vid ingången av 2025. Regionfullmäktige åberopar också synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet för 2023.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige godkänner årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2023.

Regionfullmäktige noterar att styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Logistik, GöteborgsOperan AB och Göteborgs botaniska trädgård redovisar negativa budgetavvikelser för 2023 och uppmanar dessa styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för en ekonomi i balans.

Regionfullmäktige uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa och Logistik i delårsrapporten för första tertialet 2024 tydligt beskriva hur de ska säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans vid ingången av 2025. I planen ska framgå när ekonomin beräknas vara i balans på månadsbasis och hur de upparbetade underskotten ska omhändertas.

Regionfullmäktige åberopar synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet för 2023.

Göteborgsoperan Skaraborgs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Närhälsan NU-sjukvården Hälsa Ekonomi VGR 2022 2023 Göteborgs botaniska trädgård Regionfullmäktige 2024

Program
7 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024