NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Budget för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Regionfullmäktige 14 juni 2011

De sju landsting och regioner som har egna universitetssjukhus bildade 2006 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för att gemensamt investera i och driva en anläggning för partikelbestrålning av cancerpatienter. Resultatet för 2010 blev ett underskott på 4 miljoner kronor och ett negativt eget kapital på drygt 5,6 miljoner kronor. Revisorerna har påpekat att kommunalförbundet inte uppfyller kommunallagens balanskrav. Kommunalförbundet har upprättat långsiktiga mål och en handlingsplan för att på sikt uppnå balans i ekonomin.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Fullmäktige beslutade även att godkänna verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling år 2012.

Program
20 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011