Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 29 november 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00 Utdelning av folkhälsostipendiumUnder dagen så kommer även information om programmet 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö att ges.

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-02675


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 2016-02127


 3. Interpellationer  - David Lindh (SD) om Gottfriesmottagningen

  Diarienummer RS 2016-06687  - Håkan Lösnitz (SD) om tolktjänster

  Diarienummer RS 2016-05594  - Lena Malm (S) om rabatter inom kollektivtrafiken

  Diarienummer RS 2016-07030  - Claes Redberg (S) om dialog kring strandskydd i Västra Götaland

  Diarienummer RS 2016-07029  - Eva Olofsson (V) om införande av vårdval i mödravården

  Diarienummer RS 2016-07034  - Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt

  Diarienummer RS 2016-07042


 4. Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 2016-05931 (https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/058ce301-7c96-4c22-a4e4-cbf8f1e576c9?a=false&guest=true">separat tryck)


 5. Principer för finansiering av kärnsystem inom programmet 3R-Framtidens vårdinformationsmiljö

  Diarienummer 2016-03484


 6. Redovisning av partistödets användning 2015 och utbetalning av partistöd 2017

  Diarienummer 2016-00408


 7. Svar på patientnämndernas skrivelser om förtydligande av den politiska organisationen avseende budgetordning och organisation

  Diarienummer RS 2016-04127


 8. Förändrad inriktning för Västtrafik ABs uppdrag om pris- och sortiment steg 1

  Diarienummer RS 2016-06696


 9. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035

  Diarienummer RS 2015-03964


 10. Riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista för 2017

  Diarienummer RS 2016-06555


 11. Försäljning av del av fastigheten Borås Solhem 1

  Diarienummer RS 2016-05794


 12. Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter

  2017-2020

  Diarienummer RS 2016-04303


 13. Anpassning till nationellt system för tandvård för unga 20-23 år

  Diarienummer RS 2016–05546


 14. Valkretsindelning för Västra Götalands läns landsting

  Diarienummer RS 2016-02769


 15. Långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård

  Diarienummer RS 2016-06188


 16. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

  Diarienummer RS 2016-03036


 17. Motion av Karin Engdahl med flera (S) om en regional strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

  Diarienummer RS 2016-01333


 18. Motion av Matz Dovstrand (SD) om inrättande av resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Diarienummer RS 2016-01331


 19. Motion av Kjell Nordström (S) om att inrätta ett utredningsorgan inom regionen – Regionens Offentliga Utredningar, ROU

  Diarienummer RS 2016-00509


 20. Motion av Kjell Nordström (S) om att inrätta en utredningstjänst för regionfullmäktiges ledamöter

  Diarienummer RS 2016-00508


 21. Motion av Jonas Andersson (L) om valfrihet inom högspecialiserad vård

  Diarienummer RS 2016-00309


 22. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om rätt till heltid och deltid som en möjlighet

  Diarienummer RS 2016-02298


 23. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om antibiotikafri mat i regionens verksamheter

  Diarienummer RS 2016-03195


 24. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att tillsammans med kommunerna vitalisera Brysselkontoret

  Diarienummer RS 2016-01309


 25. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om fria besök på ungdomsmottagningar

  Diarienummer RS 2016-01334


 26. Anmälan av inkomna motioner


 27. Anmälningsärenden


 28. Valärenden

  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)


 29. Eventuellt fortsättning interpellationer

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Protokoll-och-handlingar/Politiska-handlingar/Regionfullmaktige/">Handlingarna finns att hämta här.

Program
1 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige