Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

 Regionfullmäktige godkände delårsrapporten augusti 2016 för Västra Götalandsregionen (VGR).

Det ekonomiska resultatet för VGR i sin helhet är i balans. Prognosen för resultatet för helåret 2016 är 1 500 miljoner kronor. De främsta bidragande orsakerna till överskottet är ökade intäkter i form av statsbidrag som inte var kända vid budgeteringstillfället, minskad kostnadsutvecklingstakt hos bland annat sjukhusen, och högre finansiella intäkter än beräknat.

De flesta nämnder och styrelser har en ekonomi i balans och lägger prognoser i enlighet med budget. 
För akutsjukhusen är ekonomin fortsatt ansträngd. Sjukhusen arbetar med beslutade åtgärdsplaner för att nå en ekonomisk balans. Den negativa resultatutvecklingen har dämpats och det finns förutsättningar att nå regionfullmäktiges beslutade finansiella mål.

Det samlade underskottet för akutsjukhusen beräknas bli 226 miljoner kronor. Sedan tidigare är sjukhusen beviljade att överskrida budget med 220 miljoner, och regionstyrelsen beviljade i sitt beslut att Frölunda sjukhus får avvika med sex miljoner kronor mot sin budget. 

Utifrån den ekonomiska långtidsprognosen är det väsentligt att VGR agerar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det prognosticerade resultatet för året kan bidra till detta.
Kommande års ekonomi kommer också att få bära stora kostnader för upphandling, avskrivning för investeringar och etablering av ett nytt och sammanhållet system för vårdinformation - Projekt 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, ett samarbete mellan VGR, Region Skåne och Stockholms läns landsting.  

Några händelser under perioden och noteringar i delårsrapporten: 

• Styrelsen för naturbruksförvaltningen redovisar att omstruktureringen av skolorna fortsätter enligt plan och inom beslutade ekonomiska resurser. Trenden är positiv gällande sökande till utbildningarna och för studieresultaten.

• Kulturinstitutionerna inklusive Göteborgs botaniska trädgård har under perioden haft en stabil publiktillströmning, och Göteborgsoperans intäkter ligger över budget.

• Antalet resande med kollektivtrafiken har ökat med fyra procent, och kundnöjdheten har ökat.

• Ung Företagsamhet inom Västra Götaland tog ett stort antal priser i Sverigefinalen.
Förbättrad kollektivtrafik och ungdomar som vill utveckla entreprenörskap är viktiga delar i att utveckla regionen för framtiden.

• VGR har aktivt förmedlat erfarenheter av det egna regionbildandet, och avgett svar på betänkandet från indelningskommittén. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i förslaget, men tycker inte att regionreformen ska genomföras i två steg.

• 1 Januari införde regionfullmäktige ett program för klimatväxling i VGR. Programmet syftar till att styra tjänsteresandet från klimatbelastande resor som flyg och privat bil. 

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

Program
11 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige