Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 10 april 2018

Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 10 april 2018 på Quality Hotel, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Klockan 09.30 - Sammanträdet startar

Klockan 13.00 - Utdelning av miljöstipendium 2018

Klockan 13.15 - Trygghet och säkerhet för förtroendevalda

Klockan 13.45 - Plenum

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellation av Aylin Fazelian (S) om kvinnligt företagande i Västra Götalandsregionen

Interpellation av Jim Aleberg (S) om att göra ett affärsområde av tandreglering

Interpellation av Alex Bergström (S) om den nya dataskyddsförordningen

Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om Västra Götalandsregionens nyttjande av Skandionkliniken

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om diabetesvård inom Västra Götalandsregionen

Interpellation av Eva Olofsson (V) om att nå jämställda löner i Västra Götalandsregionen

Interpellation av Janette Olsson (S) om undvikbara vårdskador

Bokslutsdispositioner 2017

Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2017

Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet

Patientavgifter vid sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen

Målbild Koll2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille

Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Policy för Västra Götalandsregionens hantering av internhyra

Återrapportering av Demokratitorg 2017

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen

Ersättning för diagnostiktjänster inom Västra Götalandsregionen

Förbättrade ersättningsmodeller för delar av allmäntandvård för barn och unga 3-24 år och specialisttandvård för barn och unga 0-24 år

Avsiktsförklaring om spårvägen inom Göteborgs stad

Regiongemensam hantering av teknisk utrustning till förtroendevalda

Skaraborgs sjukhus Skövde, förvärv av del av fastigheten Skövde Ryd

Ny förbundsordning för kliniken för avancerad Strålbehandling

Regionfullmäktiges riktlinjer för fastställande av folktandvårdens prislista

Inriktning framtida vårdutbud för sjukhusen i Göteborgområdet

Utveckling av nytt ersättningssystem för sjukhusen - lika DRG-pris

Regionalt traumasjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen

Motion av Carina Örgård med flera (V) om permanentning av barnskyddsteamets verksamhet

Motion av Michael Melby (S) om cochleaimplantat för vuxna

Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götalandsregionen

Motion av Eva Olofsson med flera (V) om kortare arbetstid i vården

Motion av Karin Engdahl med flera (S) om att införa ett chefskörkort för chefer i Västra Götalandsregionen

Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att höja anslaget till projektet jämställda löner

Motion av Eva Olofsson med flera (V) om vård till papperslösa på samma villkor

Motion av Carina Örgård med flera (V) om att fråga om våld på rutin

Motion av Kerstin Brunnström (S) och Ann-Christine Andersson (S) om att öka kompetensen i vårdens etik

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärende

Valärenden

- Valberedningen – en ny ledamot till Sverigedemokraterna

- Valberedningen förslag till val (utdelas vid mötet)

Information kl.13.00

A. Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2018

B. Trygghet och säkerhet för förtroendevalda - information av Bo Per Larsson, SKL

Program
1 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018