Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 22-23

Regionfullmäktige 10 april 2018

22. Så ska "digitalt först" bli verklighet för förtroendevalda (16:28)

För att förtroendevalda ska kunna arbeta digitalt krävs utbildning, support, mjukvara och hårdvara. I dag är det upp till varje nämnd och styrelse att besluta vilka tekniska hjälpmedel som politikerna behöver i sitt arbete.

Men det skapar problem, bland annat kring fördelning av kostnader och support. För att de förtroendevalda ska få rätt förutsättningar för att kunna arbeta digitalt föreslås en regiongemensam hantering av teknisk utrustning till förtroendevalda. Därmed rekommenderas också en teknisk justering i regionfullmäktiges budget för 2019, där resurser omfördelas från nämnder och styrelser till regionstyrelsen.

Regionfullmäktige föreslås besluta att hanteringen av teknisk utrustning till förtroendevalda sker regiongemensamt med start 1 januari 2019, samt att rekommendera en omfördelning av resurser i budget för 2019.

Beslut: enligt förslag

23. Köp av mark och del av fastigheten Skövde Ryd 15:44 för Skaraborgs sjukhus i Skövde (16:29)

I den strategiska utvecklingen av Skaraborgs sjukhus i Skövde ingår behov av en ny detaljplan samt avtal om fastighetsreglering med Skövde kommun. Det är en förutsättning för att om- och tillbyggnadsprojekt av serviceblocket samt akut-och psykiatriblocket ska kunna genomföras som planerat med byggstart under hösten 2018.

Köpeskillingen uppgår till 8,19 kronor och finansieras genom fastighetsnämndens investeringsram 2018.

Regionfullmäktige föreslås godkänna förvärv av del av fastigheten Skövde Ryd 15:44, cirka 54600 m2, i enlighet med upprättat och undertecknat avtal om fastighetsreglering.

Regionfullmäktige uppdrar åt fastighetsnämnden att genomföra köpet och teckna samtliga erforderliga handlingar som krävs för att genomföra förvärvet, som finansieras genom fastighetsnämndens investeringsram 2018.

Beslut: enligt förslag

Program
22 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018