Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet

Regionfullmäktige 10 april 2018

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under år 2017. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser,beredningar och kommittéer och deras ledamöter.

Under år 2017 har revisorerna särskilt granskat nämnders och styrelsers ansvarsutövande med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget. Fokus har varit på ansvarstagande för verksamhetens resultat och om nämnder och styrelser säkerställer att verksamheten bedrivs inom de ramar fullmäktige beslutat om samt inom ramen för den lagstiftning som gäller för offentlig verksamhet.

Revisorerna riktar anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av dels bristande måluppfyllelse, dels bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. För Sahlgrenska Universitetssjukhuset omfattar anmärkningen även styrelsens underlåtelse att upprätta realistiska prognoser för det ekonomiska utfallet.

Regionfullmäktige föreslås rikta en anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och mot styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset med samma motivering som revisorskollegiet. Regionfullmäktige föreslås bevilja regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, beredningar och kommittéer och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2017.

Beslut: enligt förslag

Revisionsberättelse

Program
14 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018